Parlamentní otázky
PDF 46kWORD 19k
4. března 2019
O-000019/2019

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000019/2019

Komisi

článek 128 jednacího řádu

Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin


  Předmět: Iniciativa EU týkající se opylovačů

Iniciativa EU týkající se opylovačů si klade za cíl zastavit úbytek opylovačů a přispět k celosvětovému úsilí o jejich ochranu, avšak nezabývá se dostatečně hlavními příčinami úbytku opylovačů. V této souvislosti bychom uvítali odpovědi na tyto otázky:

1. Jak hodlá Komise zvýšit soudržnost mezi iniciativou EU týkající se opylovačů a společnou zemědělskou politikou (SZP)? Bude monitorovací systém, včetně seznamu volně žijících opylovačů, začleněn do SZP?

2. Připravuje Komise strategii v oblasti biologické rozmanitosti na období po roce 2020? Jak Komise zajistí soudržnost a slučitelnost těchto opatření pro období po roce 2020, příštího víceletého finančního rámce (VFF) a nové SZP?

3. Jak Komise zlepší provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin a směrnice o udržitelném používání pesticidů a jak podnítí inovace v oblasti alternativních metod a začlení je do SZP? Jak Komise hodlá podporovat rozvoj organických pesticidů, které jsou pro opylovače neškodné?

4. Má Komise v úmyslu uplatnit zásadu předběžné opatrnosti a navrhnout právní předpisy, kterými zakáže výrobu, prodej a používání veškerých pesticidů na bázi neonikotinoidů v celé Unii bez výjimky?

5. Jak hodlá Komise přezkoumat zákonnost mimořádných výjimek, které umožňují používání zakázaných pesticidů, a jaká následná opatření jsou plánována?

6. Profesionální uživatelé pesticidů mají podle článku 67 nařízení (ES) č. 1107/2009 povinnost vést přesné záznamy o používání pesticidů. Hodlá Komise uložit členským státům povinnost, aby tyto údaje zpřístupňovaly veřejnosti?

7. Kdy Komise zveřejní svou opožděnou zprávu o sledovatelnosti používání pesticidů?

Předložení: 4.3.2019

Postoupení: 6.3.2019

Platné do: 13.3.2019

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 6. března 2019Právní upozornění