Parlamendi esitatud küsimused
PDF 42kWORD 18k
4. märts 2019
O-000019/2019

Suuliselt vastatav küsimus O-000019/2019

komisjonile

Kodukorra artikkel 128

Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel


  Teema: Tolmeldajaid käsitlev ELi algatus

Tolmeldajaid käsitleva ELi algatuse eesmärk on leida lahendus tolmeldajate arvukuse vähenemise probleemile ja panustada ülemaailmsetesse kaitsemeetmetesse, kuid algatusega ei suudeta piisavalt tegeleda tolmeldajate vähenemise probleemi algpõhjustega. Sellega seoses sooviksime vastuseid järgmistele küsimustele.

1. Kuidas kavatseb komisjon suurendada tolmeldajaid käsitleva algatuse ja ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) sidusust? Kas ühisesse põllumajanduspoliitikasse integreeritakse seiresüsteem, sh looduslike tolmeldajate indeks?

2. Kas komisjon valmistab ette bioloogilise mitmekesisuse strateegia 2020. aasta järgseks perioodiks? Kuidas tagab komisjon nende 2020. aasta järgsete meetmete ning järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ning uue ÜPP ühtsuse ja kooskõla?

3. Kuidas komisjon parandab taimekaitsevahendite määruse ja pestitsiidide säästvat kasutamist käsitleva direktiivi rakendamist ning edendab innovatsiooni alternatiivsete meetodite kasutuselevõtuks ja lõimib need ühisesse põllumajanduspoliitikasse? Kuidas kavatseb komisjon toetada tolmeldajatele ohutute orgaaniliste pestitsiidide arendamist?

4. Kas komisjon kavatseb kohaldada ettevaatuspõhimõtet ja esitada ettepaneku võtta vastu õigusakt, millega keelatakse kõigi neonikotinoide sisaldavate pestitsiidide tootmine, müük ja kasutamine kogu Euroopa Liidus ilma eranditeta?

5. Kuidas kavatseb komisjon uurida keelatud pestitsiidide kasutamise lubamise erakorraliste erandite õiguspärasust ning milliseid järelmeetmeid on kavas võtta?

6. Professionaalsed pestitsiidikasutajad on kohustatud säilitama täpseid andmeid pestitsiidide kasutamise kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklile 67. Kas komisjon kavatseb nõuda, et liikmesriigid teeksid need andmed avalikkusele kättesaadavaks?

7. Millal avaldab komisjon hilinenud aruande pestitsiidide kasutamise jälgitavuse kohta?

Esitatud: 4.3.2019

Edastatud: 6.3.2019

Vastuse tähtaeg: 13.3.2019

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 6. märts 2019Õigusalane teave