Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 43kWORD 19k
4. maaliskuuta 2019
O-000019/2019

Suullisesti vastattava kysymys O-000019/2019

komissiolle

työjärjestyksen 128 artikla

Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta


  Aihe: Pölyttäjiä koskeva EU:n aloite

Pölyttäjiä koskevalla EU:n aloitteella pyritään reagoimaan pölyttäjien vähenemiseen ja edistämään maailmanlaajuisia suojelutoimia, mutta siinä ei paneuduta riittävästi pölyttäjien häviämisen perimmäisiin syihin. Pyydämmekin vastausta seuraaviin kysymyksiin:

1. Miten komissio aikoo lisätä pölyttäjiä koskevan aloitteen ja yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) välistä johdonmukaisuutta? Sisällytetäänkö YMP:hen seurantajärjestelmä, johon otetaan mukaan luonnonvaraisia pölyttäjiä koskeva indeksi?

2. Onko komissio laatimassa luonnon monimuotoisuuden strategiaa vuoden 2020 jälkeiselle ajalle? Miten komissio aikoo varmistaa, että vuoden 2020 jälkeen sovellettavat toimenpiteet, seuraava monivuotinen rahoituskehys ja uusi YMP ovat keskenään johdonmukaisia ja sopivat yhteen?

3. Millä tavoin komissio aikoo parantaa kasvinsuojeluaineita koskevan asetuksen ja torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan direktiivin täytäntöönpanoa ja kannustaa vaihtoehtoisia menetelmiä koskevaan innovointiin ja sisällyttää ne YMP:hen? Millä tavoin komissio aikoo tukea pölyttäjille vaarattomien orgaanisten torjunta-aineiden kehittämistä?

4. Aikooko komissio soveltaa ennalta varautumisen periaatetta ehdottamalla lainsäädäntöä, jolla kiellettäisiin neonikotinoidipohjaisten torjunta-aineiden valmistus, myynti ja käyttö koko unionissa ilman poikkeuksia?

5. Miten komissio aikoo tarkistaa kiellettyjen torjunta-aineiden käytön mahdollistavien, hätätilaan perustuvien poikkeusten laillisuuden, ja millaisia seurantatoimia on suunnitteilla?

6. Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 67 artiklassa velvoitetaan kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjät pitämään täsmällisesti kirjaa kasvinsuojeluaineiden käytöstään. Aikooko komissio vaatia jäsenvaltioita asettamaan nämä tiedot yleisesti saataville?

7. Milloin komissio julkistaa jo pitkään odotetun selvityksensä torjunta-aineiden käytön jäljitettävyydestä?

Jätetty: 4.3.2019

Välitetty: 6.3.2019

Määräaika: 13.3.2019

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 6. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus