Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 42kWORD 17k
4 Márta 2019
O-000019/2019

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000019/2019

ar an gCoimisiún

Rule 128

Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano

thar ceann An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia


  Ábhar: Tionscnamh an Aontais Eorpaigh faoi phailneoirí

Tá sé mar aidhm ag tionscnamh an Aontais Eorpaigh faoi phailneoirí aghaidh a thabhairt ar an meath atá ag teacht ar phailneoirí agus rannchuidiú le hiarrachtaí domhanda caomhnúcháin, ach teipeann air dul i ngleic go leormhaith leis na bunchúiseanna is mó le meath na bpailneoirí. Sa chomhthéacs sin, chuirfimis fáilte roimh fhreagraí ar na ceisteanna seo a leanas:

1. Cén chaoi a bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún an chomhsheasmhacht idir an tionscnamh faoi phailneoirí agus an Comhbheartas Talmhaíochta (CBT) a mhéadú? An ndéanfar an córas monatóireachta, lena n-áirítear Innéacs de Phailneoirí Fiáine, a chomhtháthú isteach sa CBT?

2. An bhfuil Straitéis Bhithéagsúlachta tar éis 2020 á hullmhú ag an gCoimisiún? Cén chaoi a n-áiritheoidh an Coimisiún comhchuibheas agus comhoiriúnacht idir na bearta iar-2020 sin agus an chéad chreat airgeadais ilbhliantúil (CAI) eile agus an CBT nua?

3. Cén chaoi a gcuirfidh an Coimisiún feabhas ar chur chun feidhme an Rialacháin maidir le Táirgí Cosanta Plandaí agus na Treorach maidir le hÚsáid Inbhuanaithe Lotnaidicídí, agus cén chaoi a ndéanfaidh sé nuálaíocht a spreagadh maidir le modhanna malartacha agus iad sin a chomhtháthú isteach sa CBT? Cén chaoi a bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt lotnaidicídí orgánacha atá neamhdhíobhálach do phailneoirí?

4. An bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún an prionsabal réamhchúraim a chur i bhfeidhm trí reachtaíocht a mholadh lena gcuirfí toirmeasc ar tháirgeadh, ar dhíol agus ar úsáid lotnaidicídí neoinicitíonóideach-bhunaithe ar fud an Aontais gan aon mhaolú?

5. Cén chaoi a bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún scrúdú a dhéanamh ar dhlíthiúlacht maolaithe éigeandála lena gceadaítear úsáid lotnaidicídí a bhfuil toirmeasc orthu, agus cé na bearta leantacha atá beartaithe?

6. Tá sé de cheangal ar úsáideoirí gairmiúla lotnaidicídí taifead cruinn a choinneáil maidir lena n-úsáid lotnaidicídí faoi Airteagal 67 de Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009. An bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún ceangal a chur ar na Ballstáit na sonraí sin a chur ar fáil san fhearann poiblí?

7. Cén uair a fhoilseoidh an Coimisiún a thuarascáil atá thar téarma maidir le hinrianaitheacht úsáid lotnaidicídí?

Curtha síos: 4.3.2019

Curtha ar aghaidh: 6.3.2019

Spriocam le haghaidh freagra: 13.3.2019

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 6 Márta 2019Fógra dlíthiúil