Parlamentiniai klausimai
PDF 45kWORD 18k
2019 m. kovo 4 d.
O-000019/2019

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000019/2019

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vadu


  Tema: ES iniciatyva dėl apdulkintojų

ES iniciatyva dėl apdulkintojų siekiama spręsti apdulkintojų nykimo problemą ir prisidėti prie pasaulinių išteklių išsaugojimo pastangų, tačiau ja nepakankamai sprendžiamos pagrindinės apdulkintojų nykimo priežastys. Atsižvelgiant į tai, norėtume gauti atsakymus į šiuos klausimus:

1. Kaip Komisija ketina sustiprinti iniciatyvos dėl apdulkintojų ir bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) darną? Ar į BŽŪP bus įtraukta stebėsenos sistema, įskaitant laukinių apdulkintojų indeksą?

2. Ar Komisija rengia biologinės įvairovės strategiją laikotarpiui po 2020 m.? Kaip Komisija užtikrins šių laikotarpio po 2020 m. priemonių nuoseklumą ir darną su kita daugiamete finansine programa (DFP) ir naująja BŽŪP?

3. Kaip Komisija patobulins Augalų apsaugos produktų reglamento ir Tausiojo pesticidų naudojimo direktyvos įgyvendinimą bei paskatins inovaciją taikant alternatyvius metodus ir integruos juos į BŽŪP? Kaip Komisija ketina remti apdulkintojams nekenksmingų organinių pesticidų kūrimą?

4. Ar Komisija ketina taikyti atsargumo principą ir pasiūlyti teisės aktų, kuriais visoje Sąjungoje be išimčių būtų uždrausta gaminti, parduoti ir naudoti visus neonikotinoidinius pesticidus?

5. Kaip Komisija ketina ištirti, ar teisėtos neatidėliotinos nukrypti leidžiančios nuostatos, kuriomis leidžiama naudoti uždraustus pesticidus? Kokios numatytos tolesnės priemonės?

6. Profesionalūs pesticidų naudotojai privalo vesti tikslią naudojamų pesticidų apskaitą pagal Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 67 straipsnį. Ar Komisija ketina reikalauti, kad valstybės narės pateiktų šiuos duomenis viešai?

7. Kada Komisija paskelbs savo vėluojančią ataskaitą dėl pesticidų naudojimo atsekamumo?

Pateikta: 4.3.2019

Perduota: 6.3.2019

Atsakyti iki: 13.3.2019

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2019 m. kovo 6 d.Teisinis pranešimas