Deputātu jautājumi
PDF 45kWORD 18k
2019. gada 4. marts
O-000019/2019

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000019/2019

Komisijai

Reglamenta 128. pants

Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā


  Temats: ES apputeksnētāju iniciatīva

ES apputeksnētāju iniciatīvas mērķis ir risināt apputeksnētāju iznīkšanas problēmu un dot ieguldījumu globālajos saglabāšanas centienos, tomēr tajā nav pietiekami ņemti vērā galvenie apputeksnētāju skaita samazināšanās cēloņi. Šajā sakarībā mēs vēlētos saņemt atbildes uz šādiem jautājumiem:

1. Kā Komisija plāno palielināt saskaņotību starp apputeksnētāju iniciatīvu un kopējo lauksaimniecības politiku (KLP)? Vai uzraudzības sistēma, tostarp savvaļas apputeksnētāju indekss, tiks integrēta KLP?

2. Vai Komisija gatavo bioloģiskās daudzveidības stratēģiju laikposmam pēc 2020. gada? Kā Komisija nodrošinās saskaņotību un saderību starp šiem pasākumiem laikposmam pēc 2020. gada, nākamo daudzgadu finanšu shēmu (DFS) un jauno KLP?

3. Kā Komisija uzlabos Augu aizsardzības līdzekļu regulas un Pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas direktīvas īstenošanu un kā sekmēs inovācijas alternatīvo metožu jomā un iekļaus tās KLP? Kā Komisija plāno atbalstīt tādu bioloģisko pesticīdu izstrādi, kas ir nekaitīgi apputeksnētājiem?

4. Vai Komisija plāno piemērot piesardzības principu un ierosināt tiesību aktus, ar kuriem aizliedz visā Savienībā bez izņēmuma ražot, pārdot un izmantot visus neonikotinoīdus saturošos pesticīdus?

5. Kā Komisija plāno pārbaudīt ārkārtas atkāpju likumību, ar ko atļauj izmantot aizliegtus pesticīdus, un kādi papildu pasākumi ir plānoti?

6. Pesticīdu profesionāliem lietotājiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 67. pantu ir jāsaglabā precīzi dati par to veiktu pesticīdu lietošanu. Vai Komisija plāno pieprasīt dalībvalstīm darīt šos datus pieejamus publiski?

7. Kad Komisija publicēs jau sen solīto pārskatu par pesticīdu lietošanas izsekojamību?

Iesniegšanas datums: 4.3.2019

Nosūtīts: 6.3.2019

Termiņš atbildei: 13.3.2019

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 6. martsJuridisks paziņojums