Parlementaire vragen
PDF 49kWORD 17k
4 maart 2019
O-000019/2019

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000019/2019

aan de Commissie

Artikel 128 van het Reglement

Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano

namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid


  Betreft: EU-initiatief inzake bestuivers

Het EU-initiatief inzake bestuivers heeft ten doel de verdwijning van bestuivers tegen te gaan en bij te dragen tot de mondiale inspanningen voor de instandhouding van bestuivers, maar slaagt er niet in de belangrijkste achterliggende oorzaken van de verdwijning van bestuivers voldoende aan te pakken. In dit kader wordt de Commissie verzocht antwoord te geven op de volgende vragen:

1. Hoe is de Commissie van plan voor meer coherentie te zorgen tussen het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het initiatief inzake bestuivers? Wordt het monitoringsysteem, met inbegrip van de index voor wilde bestuivers, opgenomen in het GLB?

2. Bereidt de Commissie een biodiversiteitsstrategie voor voor de periode na 2020? Hoe gaat de Commissie ervoor zorgen dat het volgende meerjarig financieel kader (MFK) en het nieuwe GLB coherent en verenigbaar zijn met deze maatregelen voor de periode na 2020?

3. Hoe gaat de Commissie de tenuitvoerlegging van de verordening betreffende gewasbeschermingsmiddelen en de richtlijn betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden verbeteren, innovatie op het gebied van alternatieve methoden stimuleren, en deze methoden verwerken in het GLB? Hoe meent de Commissie de ontwikkeling van biologische pesticiden die onschadelijk zijn voor bestuivers te ondersteunen?

4. Is de Commissie van plan het voorzorgsbeginsel toe te passen door wetgeving voor te stellen om de productie, de verkoop en het gebruik van alle pesticiden op basis van neonicotinoïden in de hele Unie zonder uitzondering te verbieden?

5. Hoe is de Commissie van plan te beoordelen of in noodgevallen het gebruik van verboden pesticiden bij wijze van uitzondering mag worden toegestaan, en welke follow‑upmaatregelen zijn er gepland?

6. Professionele gebruikers van pesticiden zijn op grond van artikel 67 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 verplicht exacte gegevens bij te houden ten aanzien van hun pesticidengebruik. Is de Commissie van plan de lidstaten ertoe te verplichten deze gegevens openbaar te maken?

7. Wanneer is de Commissie van plan haar langverwachte verslag over de traceerbaarheid van het gebruik van pesticiden te publiceren?

Ingediend: 4.3.2019

Doorgezonden: 6.3.2019

Uiterste datum beantwoording: 13.3.2019

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 6 maart 2019Juridische mededeling