Interpelacje
PDF 48kWORD 17k
4 marca 2019
O-000019/2019

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000019/2019

do Komisji

art. 128 Regulaminu PE

Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano

Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności


  Przedmiot: Inicjatywa UE na rzecz owadów zapylających

Celem inicjatywy UE na rzecz owadów zapylających jest zajęcie się problemem spadku liczebności tych owadów oraz wniesienie wkładu w międzynarodowe działania w tym zakresie. Inicjatywa nie uwzględnia jednak w wystarczającym stopniu głównych przyczyn tego zjawiska. W związku z tym prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jak Komisja zamierza zwiększyć spójność między inicjatywą na rzecz owadów zapylających a wspólną polityką rolną (WPR)? Czy system monitorowania, w tym rejestr dzikich owadów zapylających, zostanie włączony do WPR?

2. Czy Komisja przygotowuje strategię ochrony różnorodności biologicznej na okres po 2020 r.? W jaki sposób Komisja zapewni spójność i zgodność między tymi wspomnianymi środkami po 2020 r. a następnymi wieloletnimi ramami finansowymi i nową WPR?

3. Jak Komisja zamierza usprawnić wdrażanie rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin i dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów, pobudzić innowacje w zakresie metod alternatywnych i włączyć je do WPR? W jaki sposób Komisja zamierza wspierać rozwój pestycydów organicznych, które są nieszkodliwe dla owadów zapylających?

4. Czy Komisja zamierza zastosować zasadę ostrożności poprzez zaproponowanie przepisów całkowicie zakazujących produkcji, sprzedaży oraz stosowania w całej Unii wszystkich pestycydów na bazie neonikotynoidów?

5. W jaki sposób Komisja zamierza zbadać legalność odstępstw w sytuacjach nadzwyczajnych, które umożliwiają stosowanie zakazanych pestycydów, i jakie działania następcze są planowane?

6. Zgodnie z art. 67 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 profesjonalni użytkownicy pestycydów są zobowiązani do prowadzenia dokładnej ewidencji stosowanych pestycydów. Czy Komisja zamierza zobowiązać państwa członkowskie do udostępnienia tych danych opinii publicznej?

7. Kiedy Komisja opublikuje zaległe sprawozdanie w sprawie identyfikowalności stosowania pestycydów?

Przedłożone: 4.3.2019

Przekazane: 6.3.2019

Termin na udzielenie odpowiedzi: 13.3.2019

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 6 marca 2019Informacja prawna