Parlamentné otázky
PDF 47kWORD 19k
4. marca 2019
O-000019/2019

Otázka na ústne zodpovedanie O-000019/2019

Komisii

článok 128 rokovacieho poriadku

Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano

v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín


  Vec: Iniciatíva EÚ týkajúca sa opeľovačov

Cieľom iniciatívy EÚ týkajúcej sa opeľovačov je zastaviť úbytok opeľovačov a prispieť ku globálnemu úsiliu o ich ochranu. Táto iniciatíva sa však dostatočne nevenuje základným dôvodom úbytku opeľovačov. V tejto súvislosti by sme uvítali odpovede Komisie na tieto otázky:

1. Ako Komisia zamýšľa zvýšiť súdržnosť medzi iniciatívou týkajúcou sa opeľovačov a spoločnou poľnohospodárskou politikou (SPP)? Stane sa monitorovací systém vrátane indexu voľne žijúcich opeľovačov súčasťou spoločnej poľnohospodárskej politiky?

2. Pripravuje Komisia stratégiu v oblasti biodiverzity po roku 2020? Ako Komisia zabezpečí súdržnosť a kompatibilitu medzi týmito opatreniami po roku 2020, ďalším viacročným finančným rámcom (VFR) a novou spoločnou poľnohospodárskou politikou?

3. Ako Komisia zlepší vykonávanie nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín a smernice o trvalo udržateľnom používaní pesticídov a ako podnieti inovácie v oblasti alternatívnych metód a začlení ich do SPP? Ako chce Komisia podporiť rozvoj ekologických pesticídov, ktoré sú pre opeľovače neškodné?

4. Má Komisia v úmysle uplatniť zásadu predbežnej opatrnosti a navrhnúť právne predpisy zakazujúce výrobu, predaj a používanie všetkých neonikotinoidných pesticídov v celej Únii bez výnimky?

5. Ako bude Komisia skúmať zákonnosť mimoriadnych výnimiek umožňujúcich používanie zakázaných pesticídov a aké ďalšie opatrenia sú naplánované?

6. Profesionálni používatelia pesticídov sú podľa článku 67 nariadenia ES č. 1107/2009 povinní viesť presné záznamy o používaní pesticídov. Má Komisia v úmysle stanoviť požiadavku, aby členské štáty sprístupnili tieto údaje širokej verejnosti?

7. Kedy Komisia konečne uverejní svoju správu o vysledovateľnosti používania pesticídov?

Predložené: 4.3.2019

Postúpené: 6.3.2019

Termín na zodpovedanie: 13.3.2019

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 6. marca 2019Právne oznámenie