Parlamentsfrågor
PDF 43kWORD 17k
4 mars 2019
O-000019/2019

Fråga för muntligt besvarande O-000019/2019

till kommissionen

Artikel 128 i arbetsordningen

Alojz Peterle, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Mireille D'Ornano

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet


  Angående: EU-initiativet för pollinerande insekter

EU:s initiativ för pollinerande insekter syftar till att motverka minskningen av pollinerande insekter och bidra till globala bevarandeåtgärder, men initiativet tar inte tillräcklig hänsyn till de viktigaste bakomliggande orsakerna till minskningen av de pollinerande insekterna. Vi skulle välkomna svar på följande frågor:

1. Hur avser kommissionen öka samstämmigheten mellan initiativet för pollinerande insekter och den gemensamma jordbrukspolitiken? Kommer övervakningssystemet, med ett index för vilda pollengivare, att integreras i den gemensamma jordbrukspolitiken?

2. Håller kommissionen på att utarbeta en strategi för biologisk mångfald för tiden efter 2020? Hur kommer kommissionen att säkerställa samstämmighet och förenlighet mellan dessa åtgärder för tiden efter 2020 och nästa fleråriga budgetram och den nya gemensamma jordbrukspolitiken?

3. Hur kommer kommissionen att förbättra genomförandet av förordningen om växtskyddsmedel, direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel och stimulera innovation i fråga om alternativa metoder och integrera dessa i den gemensamma jordbrukspolitiken? Hur avser kommissionen stödja utvecklingen av organiska bekämpningsmedel som är ofarliga för pollinerande insekter?

4. Har kommissionen för avsikt att tillämpa försiktighetsprincipen genom att föreslå lagstiftning som utan undantag förbjuder produktion, försäljning och användning av alla neonikotinoidbaserade bekämpningsmedel i hela unionen?

5. Hur planerar kommissionen att undersöka lagligheten i nödfallsundantagen, som tillåter användning av förbjudna bekämpningsmedel, och vilka uppföljningsåtgärder har planerats?

6. Yrkesmässiga användare av bekämpningsmedel är skyldiga att föra noggranna register över sin användning av bekämpningsmedel i enlighet med artikel 67 i förordning nr 1107/2009. Planerar kommissionen att ålägga medlemsstaterna att göra dessa uppgifter tillgängliga för allmänheten?

7. När kommer kommissionen att offentliggöra sin försenade rapport om spårbarheten av användningen av bekämpningsmedel?

Ingiven: 4.3.2019

Vidarebefordrad: 6.3.2019

Sista svarsdag: 13.3.2019

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 6 mars 2019Rättsligt meddelande