Parlamentiniai klausimai
PDF 51kWORD 19k
2019 m. kovo 6 d.
O-000020/2019

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000020/2019

Tarybai

Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Gerben-Jan Gerbrandy

ALDE frakcijos vardu

Eleonora Evi

EFDD frakcijos vardu

Kathleen Van Brempt, Seb Dance

S&D frakcijos vardu

Merja Kyllönen

GUE/NGL frakcijos vardu

Bas Eickhout

Verts/ALE frakcijos vardu


  Tema: Naujausi pokyčiai, susiję su "Dyzelgeito" skandalu

2018 m. spalio 16 d. paskelbtame pranešime spaudai dėl 2019 m. Europos Audito Rūmų (Audito Rūmai) darbo programos, Audito Rūmų pirmininkas Klaus-Heiner Lehne pareiškė, kad Audito Rūmai išnagrinės ES požiūrį į transporto priemonių išmetamų teršalų kiekio matavimą, kad „nustatytų, ar ES laikosi savo pažadų“. Kokių priemonių imsis valstybės narės, atsižvelgdamos į 2019 m. vasario 7 d. Audito Rūmų apžvalginiame pranešime išreikštą susirūpinimą?

a. Pašalinti iš rinkos didelį kiekį labai taršių automobilių?

b. Suprasti ir spręsti nedidelio atšaukiamų transporto priemonių poveikio išmetamo NOx kiekiui klausimą, taip pat atsižvelgiant į ribotą pradėto programinės įrangos atnaujinimo įtaką?

c. Užtikrinti rinkos priežiūros patikrų veiksmingumą?

d. Neleisti automobilių gamintojams, siekiantiems sumažinti išmetamo CO2 kiekį, rasti naujų lankstumo priemonių atliekant laboratorinius bandymus pagal pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūrą?

e. Užtikrinti, kad gamintojai neoptimizuotų transporto priemonių realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio bandymams atlikti? Ar valstybės narės atliks apyvartoje esančių automobilių, neatitinkančių realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio parametrų, bandymus?

Praėjus daugiau kaip dvejiems metams nuo tada, kai Komisija nusprendė pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Vokietiją, Liuksemburgą, Jungtinę Karalystę ir Italiją, ši procedūra tebėra užstrigusi pirmajame etape, nes nepanašu, kad kai kurios valstybės narės nuoširdžiai bendradarbiautų su Komisija. Ar visos susijusios valstybės narės visapusiškai bendradarbiaus ir pateiks Komisijai visą procedūrai užbaigti reikalingą informaciją?

Kokių tolesnių priemonių ėmėsi valstybės narės dėl išmetamųjų teršalų ribų ir tipo patvirtinimo reikalavimų pažeidimų? Ypač, kodėl Bulgarija, Vengrija, Airija, Slovėnija ir Švedija vis dar nepateikė Komisijai jokios informacijos apie savo transporto priemonių atšaukimo kampanijas? Kokiu pagrindu valstybės narės nusprendė nurodyti vykdyti privalomą arba savanorišką transporto priemonių atšaukimą? Atsižvelgiant į tai, kad Audito Rūmų dokumente dar kartą pabrėžiama, jog keliuose esama didelio kiekio labai taršių automobilių, kodėl, remiantis naujausiais Komisijos duomenimis, valstybių narių atšaukimo kampanijos yra susijusios tik su nedideliu šių automobilių markių skaičiumi: „Volkswagen“, „Renault“, „Daimler“, „Opel“ ir „Suzuki“?

Pateikta: 6.3.2019

Perduota: 7.3.2019

Atsakyti iki: 28.3.2019

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2019 m. kovo 11 d.Teisinis pranešimas