Parlementaire vragen
PDF 47kWORD 20k
6 maart 2019
O-000020/2019

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000020/2019

aan de Raad

Artikel 128 van het Reglement

Gerben-Jan Gerbrandy

namens de ALDE-Fractie

Eleonora Evi

namens de EFDD-Fractie

Kathleen Van Brempt, Seb Dance

namens de S&D-Fractie

Merja Kyllönen

namens de GUE/NGL-Fractie

Bas Eickhout

namens de Verts/ALE-Fractie

Betreft: Recente ontwikkelingen in het Dieselgate-schandaal


  In de persmededeling van 16 oktober 2018 over het werkprogramma van de Europese Rekenkamer voor 2019 kondigde de voorzitter van de Rekenkamer, Klaus-Heiner Lehne, aan dat de Rekenkamer onderzoek gaat doen naar de door de EU gebruikte methode voor het meten van voertuigemissies, teneinde vast te stellen of de EU "doet wat ze belooft". Welke maatregelen nemen de lidstaten, tegen de achtergrond van de zorgen zoals geuit in het briefingdocument van de Rekenkamer van 7 februari 2019, om:

a. het "grote aantal sterk vervuilende auto's"' van de weg te halen?

b. inzicht te krijgen in en iets te doen aan de beperkte gevolgen voor de NOx-emissies van de lopende terugroepacties van voertuigen, mede rekening houdend met de beperkte impact van de in gang gezette software-updates?

c. ervoor te zorgen dat de controles in het kader van het markttoezicht doeltreffend zijn?

d. te verhinderen dat de autofabrikanten nieuwe flexibiliteiten in de WLTP-laboratoriumtests vinden als manier om hun CO2-emissies te reduceren?

e. ervoor te zorgen dat de autofabrikanten hun voertuigen niet optimaliseren met het oog op de RDE-tests? Gaan de lidstaten auto's op de weg ook testen op andere parameters dan die van de RDE?

Meer dan twee jaar nadat de Commissie besloot inbreukprocedures tegen Duitsland, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en Italië te starten, zitten we nog altijd slechts in de allereerste fase van de procedure omdat meerdere lidstaten naar het schijnt niet oprecht met de Commissie samen werken. Zullen alle betrokken lidstaten hun volledige medewerking verlenen en de Commissie alle informatie verstrekken die nodig is om de procedure af te ronden?

Welke vervolgmaatregelen hebben de lidstaten genomen wat betreft de overschrijdingen van de emissiedrempels en de niet-naleving van de typegoedkeuringsvereisten? In concreto, waarom hebben Bulgarije, Hongarije, Ierland, Slovenië en Zweden nog altijd geen informatie aan de Commissie doen toekomen over hun terugroepactiess? Op basis waarvan hebben de lidstaten besloten opdracht te geven tot verplichte of vrijwillige terugroepacties? In het document van de Rekenkamer wordt er eens te meer op gewezen dat op onze wegen grote aantallen sterk vervuilende auto's rondrijden. Hoe kan het, tegen deze achtergrond en afgaande op de meest recente gegevens van de Commissie, dat de terugroepacties van de lidstaten betrekking hebben op een beperkt aantal auto's van de volgende merken: Volkswagen, Renault, Daimler, Opel en Suzuki?

Ingediend: 6.3.2019

Doorgezonden: 7.3.2019

Uiterste datum beantwoording: 28.3.2019

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 11 maart 2019Juridische mededeling