Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 43kWORD 20k
6. maaliskuuta 2019
O-000021/2019

Suullisesti vastattava kysymys O-000021/2019

komissiolle

työjärjestyksen 128 artikla

Gerben-Jan Gerbrandy

ALDE-ryhmän puolesta

Eleonora Evi

EFDD-ryhmän puolesta

Kathleen Van Brempt, Seb Dance

S&D-ryhmän puolesta

Merja Kyllönen

GUE/NGL-ryhmän puolesta

Bas Eickhout

Verts/ALE-ryhmän puolesta


  Aihe: Dieselgate-skandaalin viimeaikainen kehitys

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti Klaus-Heiner Lehne ilmoitti 16. lokakuuta 2018 julkaistussa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2019 työohjelmaa koskeneessa lehdistötiedotteessa, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin aikoi tutkia EU:n lähestymistapaa ajoneuvojen päästöjen mittauksiin selvittääkseen, tuottaako EU lupaamansa tulokset. Ottaen huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen katsauksessaan 7. helmikuuta 2019 ilmaisemat huolenaiheet, mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä

a. runsaslukuisten paljon saastuttavien autojen vetämiseksi pois markkinoilta;

b. sen ymmärtämiseksi, miksi yhä jatkuvilla ajoneuvojen takaisinvedoilla on ollut vain rajallinen vaikutus typen oksidien päästöihin, sekä asiaan puuttumiseksi, ottaen huomioon myös käynnistettyjen ohjelmistopäivitysten rajallisen vaikutuksen;

c. valvoakseen jäsenvaltioiden seurantatarkastusten käyttöönottoa ja toteuttamista;

d. estääkseen autonvalmistajia löytämästä WLTP-laboratoriotesteistä uusia joustoja hiilidioksidipäästöjensä alentamiseksi;

e. varmistaakseen, että valmistajat eivät optimoi ajoneuvoja RDE-testiä varten? Aikooko komissio testata liikenteessä olevia autoja RDE-muuttujien ulkopuolella käyttäen omia laitteitaan, kuten Euroopan tilintarkastustuomioistuimen asiakirjassa ehdotetaan?

Ottaen huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen katsauksen, miksi komissio päätti hakea muutosta Euroopan unionin tuomioistuimen asioissa T-339/16, T-352/16 ja T-391/16 antamaan tuomioon? Lykkääkö tämä päätös tuonnemmaksi Euroopan unionin tuomioistuimen asettamaa määräaikaa, johon asti testaukselle jätetty liikkumavara voi olla voimassa?

Ottaen huomion Euroopan oikeusasiamiehen asiassa 1275/2018/EWM antaman suosituksen, aikooko komissio taata yleisesti ottaen teknisten komiteoiden ja erityisesti moottoriajoneuvoja käsittelevän teknisen komiteansa kokouspöytäkirjojen huomattavasti paremman saatavuuden?

Nyt on kulunut yli kaksi vuotta siitä, kun komissio päätti käynnistää rikkomismenettelyt, mutta ne eivät vieläkään ole edenneet alkuvaihetta pidemmälle. Milloin komissio aikoo saattaa alustavan työnsä päätökseen ja antaa perustellun lausunnon?

Jätetty: 6.3.2019

Välitetty: 8.3.2019

Määräaika: 15.3.2019

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 11. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus