Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 44kWORD 18k
6 Márta 2019
O-000021/2019

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000021/2019

ar an gCoimisiún

Rule 128

Gerben-Jan Gerbrandy

thar ceann an Ghrúpa ALDE

Eleonora Evi

thar ceann an Ghrúpa EFDD

Kathleen Van Brempt, Seb Dance

thar ceann an Ghrúpa S&D

Merja Kyllönen

thar ceann an Ghrúpa GUE/NGL

Bas Eickhout

thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE


  Ábhar: An staid is déanaí maidir le scannal 'Dieselgate'

I bpreasráiteas a eisíodh an 16 Deireadh Fómhair 2018 maidir le clár oibre 2019 Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE), d’fhógair Uachtarán CIE, Klaus-Heiner Lehne, go ndéanfadh CIE scrúdú ar chur chuige AE maidir le hastaíochtaí ó fheithiclí a thomhas 'chun a shuíomh an bhfuil a ngealltanais á gcomhlíonadh ag AE’. I bhfianaise na n-ábhar imní a cuireadh in iúl i bpáipéar faisnéisithe CIE an 7 Feabhra 2019, cad iad na bearta a dhéanfaidh an Coimisiún chun an méid seo a leanas a dhéanamh:

a. Líon mór carranna an-truaillitheacha a tharraingt siar ón margadh’?

b. An tionchar teoranta ar na hastaíochtaí NOx a bhí ag na haisghairmeacha leanúnacha feithiclí a thuiscint agus dul i ngleic leis, agus éifeacht theoranta na nuashonruithe ar na bogearraí a tionscnaíodh á cur san áireamh?

c. Faireachán a dhéanamh ar chur ar bun agus ar chur chun feidhme na seiceálacha faireachais sna Ballstáit?

d. Monaróirí carranna a chosc ó chineálacha nua solúbthachta a aimsiú i dtástáil saotharlainne WLTP mar mhodh chun a n-astaíochtaí CO2 a laghdú?

e. A áirithiú nach ndéanfaidh na monaróirí feithiclí a bharrfheabhsú le haghaidh na tástála RDE? An déanfaidh an Coimisiún tástálacha ar charranna  atá i gcúrsaíocht, agus tástálacha a théann thar pharaiméadair RDE á n-úsáid, mar a moladh i bpáipéar CIE?

I bhfianaise pháipéir faisnéisithe CIE, cad chuige a ndearna an Coimisiún cinneadh achomharc a dhéanamh ar bhreithiúnais Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CBAE) i gcásanna T-339/16, T-352/16 agus T-391/16? Leis an gcinneadh sin, an gcuirfear siar an spriocdháta atá leagtha síos ag CBAE ina bhféadfar an tsolúbthacht tástála a choinneáil i bhfeidhm?

De thoradh ar Mholadh an Ombudsman Eorpaigh i gcás 1275/2018/EWM, an ndeonóidh an Coimisiún méadú suntasach ar an rochtain atá ar mhiontuairiscí cruinnithe de choistí teicniúla i gcoitinne agus ar a Choiste Teicniúil ar Mhótarfheithiclí go háirithe?

Ar deireadh, níos mó ná dhá bhliain tar éis don Choimisiún cinneadh a dhéanamh imeachtaí um shárú a thionscnamh, níl dul chun cinn déanta aige go fóill thar an gcéad chéim riamh.  Cén uair a dhéanfaidh sé a chuid oibre tosaigh a chur i gcrích agus tuairim réasúnaithe a eisiúint?

Curtha síos: 6.3.2019

Curtha ar aghaidh: 8.3.2019

Spriocam le haghaidh freagra: 15.3.2019

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 11 Márta 2019Fógra dlíthiúil