Interpelacje
PDF 51kWORD 20k
6 marca 2019
O-000021/2019

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000021/2019

do Komisji

art. 128 Regulaminu PE

Gerben-Jan Gerbrandy

w imieniu grupy ALDE

Eleonora Evi

w imieniu grupy EFDD

Kathleen Van Brempt, Seb Dance

w imieniu grupy S&D

Merja Kyllönen

w imieniu grupy GUE/NGL

Bas Eickhout

w imieniu grupy Verts/ALE


  Przedmiot: Ostatnie wydarzenia związane z aferą "Dieselgate"

W oświadczeniu prasowym z dnia 16 października 2018 r. w sprawie programu prac Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) na 2019 r. prezes ETO Klaus-Heiner Lehne zapowiedział, że ETO zbada podejście UE do pomiaru emisji z pojazdów, aby „ustalić, czy UE realizuje swoje obietnice”. Jakie środki – w świetle obaw wyrażonych w dokumencie informacyjnym ETO z dnia 7 lutego 2019 r. – Komisja podejmie, aby:

a. wycofać z rynku „znaczną liczbę samochodów emitujących duże ilości zanieczyszczeń”?

b. zrozumieć i rozwiązać problem ograniczonego wpływu dotychczasowego wycofywania pojazdów z obrotu na emisje NOx, również mając na względzie ograniczone skutki rozpoczętych aktualizacji oprogramowania?

c. monitorować organizację i wdrażanie kontroli w ramach nadzoru przez państwa członkowskie?

d. uniemożliwić producentom samochodów wynajdywanie nowych możliwości manewru w kontekście badania laboratoryjnego WLTP w celu obniżenia emisji CO2 pojazdów?

e. zapewnić, że producenci nie optymalizują pojazdów do badania RDE? Czy Komisja będzie badać pojazdy dopuszczone do ruchu pod kątem parametrów wykraczających poza badanie RDE we własnych obiektach badawczych, jak proponowano w dokumencie ETO?

Dlaczego w świetle dokumentu informacyjnego ETO Komisja postanowiła odwołać się od wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawach T-339/16, T-352/16 i T-391/16? Czy decyzja ta spowoduje przesunięcie ustalonego przez TSUE terminu, przed upływem którego będzie można utrzymać margines swobody testowania?

Czy zgodnie z zaleceniem Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 1275/2018/EWM Komisja przyzna znacznie szerszy dostęp do protokołów posiedzeń komitetów technicznych w ogólności, a zwłaszcza jej Komitetu Technicznego ds. Pojazdów Silnikowych?

Ponadto po przeszło dwóch latach od podjęcia przez Komisję decyzji o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego nadal nie wyszło ono poza pierwszy etap. Kiedy Komisja zakończy prace wstępne i wyda uzasadnioną opinię?

Przedłożone: 6.3.2019

Przekazane: 8.3.2019

Termin na udzielenie odpowiedzi: 15.3.2019

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 11 marca 2019Informacja prawna