Парламентарни въпроси
PDF 54kWORD 19k
14 март 2019 г.
O-000023/2019

Въпрос с искане за устен отговор O-000023/2019

до Комисията

Член 128 от Правилника за дейността

Pavel Poc, Renate Sommer, Catherine Bearder, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Joëlle Mélin, José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Stefan Eck, Tilly Metz, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Eugen Freund, Rory Palmer, John Flack, Marlene Mizzi, Stelios Kouloglou, Elena Gentile, Bart Staes, Anja Hazekamp, Davor Škrlec, Daciana Octavia Sârbu, Giorgos Grammatikakis, Monika Beňová, Younous Omarjee, Babette Winter, Benedek Jávor, Sven Giegold, Jytte Guteland, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Jan Keller, Miroslav Poche, Elmar Brok, Marijana Petir, Esther de Lange, Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Stefan Gehrold, Sabine Verheyen, Daniel Caspary, Peter Liese, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Reimer Böge, Ivo Belet, Wim van de Camp, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Eleonora Evi


  Относно: Защита на вътрешния пазар на ЕС и правата на потребителите от отрицателните последици от незаконната търговия с домашни любимци

Всяка година значителен брой домашни любимци са обект на незаконна търговия в държавите членки, често при злоупотреба със законодателството на ЕС в областта на движението на домашните любимци (Регламент (ЕС) №576/2013), което се отнася до несвързаното с търговия движение на домашни любимци, като те се пренасят с търговска цел през граница, с цел продажба, което следва да се осъществи съобразно Директива 92/65/ЕИО на Съвета.

Трафикът на домашни любимци има отрицателни последици за общественото здраве, хуманното отношение към животните и защитата на потребителите. Той се превърна в основен източник на приходи за организираната международна престъпност и също така се отразява неблагоприятно върху гладкото функциониране на вътрешния пазар на ЕС чрез загубата на данъци и създаването на нелоялна конкуренция, по-специално във връзка с увеличаването на онлайн продажбите на домашни любимци, което е недостатъчно регламентирано както на национално равнище, така и в рамките на правото на ЕС. Действително, според оценките на някои НПО едно незаконно развъждащо кучета лице, което продава зад граница, би могло да реализира печалба в размер на над 100 000 EUR годишно.

1. Кога Европейската комисия планира да приеме междусекторен план за действие на ЕС за справяне с незаконната търговия с домашни любимци в ЕС?

2. Планира ли Европейската комисия да представи, чрез делегиран акт съобразно Законодателството за здравеопазването на животните, предложение за подробни, съвместими системи за начините и методите на идентификация и регистрация на котки и кучета в базите данни в държавите членки, които следва да бъдат свързани чрез платформа на ЕС?

Внесен: 14.3.2019

Предаден: 18.3.2019

Краен срок за отговор: 25.3.2019

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 18 март 2019 г.Правна информация