Parlamentní otázky
PDF 51kWORD 19k
14. března 2019
O-000023/2019

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000023/2019

Komisi

článek 128 jednacího řádu

Pavel Poc, Renate Sommer, Catherine Bearder, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Joëlle Mélin, José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Stefan Eck, Tilly Metz, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Eugen Freund, Rory Palmer, John Flack, Marlene Mizzi, Stelios Kouloglou, Elena Gentile, Bart Staes, Anja Hazekamp, Davor Škrlec, Daciana Octavia Sârbu, Giorgos Grammatikakis, Monika Beňová, Younous Omarjee, Babette Winter, Benedek Jávor, Sven Giegold, Jytte Guteland, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Jan Keller, Miroslav Poche, Elmar Brok, Marijana Petir, Esther de Lange, Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Stefan Gehrold, Sabine Verheyen, Daniel Caspary, Peter Liese, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Reimer Böge, Ivo Belet, Wim van de Camp, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Eleonora Evi


  Předmět: Ochrana vnitřního trhu EU a práv spotřebitele před negativními důsledky nezákonného obchodu se zvířaty v zájmovém chovu

V zemích EU dochází každoročně ve velké míře k nezákonnému obchodování se zvířaty v zájmovém chovu, a to často prostřednictvím zneužívání právních předpisů EU týkajících se přesunů zvířat v zájmovém chovu (nařízení (EU) č. 576/2013), které jsou určeny pro nekomerční přesun zvířat v zájmovém chovu, ke komerčnímu přesunu přes hranice za účelem jejich prodeje, který by se měl řídit směrnicí Rady 92/65/EHS.

Nedovolený obchod se zvířaty v zájmovém chovu má negativní dopady na veřejné zdraví, životní podmínky zvířat a ochranu spotřebitele. Nedovolený obchod se stal hlavním zdrojem příjmů mezinárodní organizované trestné činnosti a narušuje také hladké fungování vnitřního trhu EU prostřednictvím daňových úniků a vytváření nekalé hospodářské soutěže, obzvlášť kvůli nárůstu online prodeje zvířat v zájmovém chovu, jenž je nedostatečně regulován na vnitrostátní úrovni i v rámci práva EU. Některé nevládní organizace odhadují, že nezákonný chovatel, který prodává plemenné psy do zahraničí, může dosáhnout zisku přesahujícího 100 000 EUR ročně.

1. Kdy má Komise v plánu přijmout průřezový akční plán EU, který bude řešit nezákonný obchod se zvířaty v domácím chovu v EU?

2. Má Komise v úmyslu předložit prostřednictvím aktu přenesené pravomoci přijatého na základě právního rámce pro zdraví zvířat návrh podrobných kompatibilních systémů s prostředky a metodami identifikace a registrace psů a koček v databázích členských států, které by měly být propojeny prostřednictvím platformy EU?

Předložení: 14.3.2019

Postoupení: 18.3.2019

Platné do: 25.3.2019

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 18. března 2019Právní upozornění