Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 49kWORD 19k
14. marts 2019
O-000023/2019

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000023/2019

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 128

Pavel Poc, Renate Sommer, Catherine Bearder, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Joëlle Mélin, José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Stefan Eck, Tilly Metz, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Eugen Freund, Rory Palmer, John Flack, Marlene Mizzi, Stelios Kouloglou, Elena Gentile, Bart Staes, Anja Hazekamp, Davor Škrlec, Daciana Octavia Sârbu, Giorgos Grammatikakis, Monika Beňová, Younous Omarjee, Babette Winter, Benedek Jávor, Sven Giegold, Jytte Guteland, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Jan Keller, Miroslav Poche, Elmar Brok, Marijana Petir, Esther de Lange, Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Stefan Gehrold, Sabine Verheyen, Daniel Caspary, Peter Liese, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Reimer Böge, Ivo Belet, Wim van de Camp, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Eleonora Evi


  Om: Beskyttelse af EU's indre marked og forbrugerrettigheder mod de negative virkninger af den ulovlige handel med selskabsdyr

Hvert år handles et betydeligt antal selskabsdyr ulovligt på tværs af medlemsstaterne, idet de handlende ofte på uretmæssig vis påberåber sig EU's forordning om flytning af selskabsdyr (forordning (EU) nr. 576/2013, som er møntet på ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr) med henblik på kommerciel flytning af disse dyr på tværs af grænser og med salg for øje, hvilket burde ske i medfør af Rådets direktiv 92/65/EØF.

Handlen med kæledyr har negative indvirkninger på folkesundheden, dyrevelfærd og forbrugerbeskyttelsen. Det er blevet til en betydelig indkomstkilde for international organiseret kriminalitet, som også påvirker den gnidningsløse funktion af EU's indre marked som følge af tabte skatter og ved at skabe illoyal konkurrence, navnlig i kraft af stigningen i salget af kæledyr online, som er dårligt reguleret på både nationalt plan og på EU-plan. Visse NGO'er vurderer, at en ulovlig opdrætter, der sælger racehunde på tværs af grænser, kan opnå en fortjeneste på over 100 000 EUR om året.

1. Hvornår planlægger Kommissionen at vedtage en tværsektoriel EU-handlingsplan, der griber ind over for den ulovlige handel med selskabsdyr i EU?

2. Planlægger Kommissionen gennem en delegeret retsakt i medfør af dyresundhedsloven at fremsætte et forslag om oprettelse af detaljerede, kompatible systemer for midler og metoder til identifikation og registrering af katte og hunde i databaser i medlemsstaterne, som bør være forbundet gennem en EU-platform?

Indgivet: 14.3.2019

Videresendt: 18.3.2019

Besvarelsesfrist: 25.3.2019

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 18. marts 2019Juridisk meddelelse