Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 53kWORD 19k
14 Μαρτίου 2019
O-000023/2019

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000023/2019

προς την Επιτροπή

Άρθρο 128 του Κανονισμού

Pavel Poc, Renate Sommer, Catherine Bearder, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Joëlle Mélin, José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Stefan Eck, Tilly Metz, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Eugen Freund, Rory Palmer, John Flack, Marlene Mizzi, Stelios Kouloglou, Elena Gentile, Bart Staes, Anja Hazekamp, Davor Škrlec, Daciana Octavia Sârbu, Giorgos Grammatikakis, Monika Beňová, Younous Omarjee, Babette Winter, Benedek Jávor, Sven Giegold, Jytte Guteland, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Jan Keller, Miroslav Poche, Elmar Brok, Marijana Petir, Esther de Lange, Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Stefan Gehrold, Sabine Verheyen, Daniel Caspary, Peter Liese, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Reimer Böge, Ivo Belet, Wim van de Camp, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Eleonora Evi


  Θέμα: Προστασία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και των δικαιωμάτων των καταναλωτών από τις αρνητικές επιπτώσεις του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς

Κάθε χρόνο, συχνά κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τις μετακινήσεις κατοικιδίων (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 576/2013) που αφορά τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, σημαντικός αριθμός ζώων συντροφιάς τυγχάνει παράνομου εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών, καθώς πραγματοποιούνται διασυνοριακές μετακινήσεις των ζώων αυτών με εμπορικό χαρακτήρα, με σκοπό την πώλησή τους, κάτι όμως που θα έπρεπε να γίνεται σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Το λαθρεμπόριο των κατοικιδίων έχει αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, την καλή διαβίωση των ζώων και την προστασία των καταναλωτών. Έχει καταστεί σημαντική πηγή εισοδήματος για το οργανωμένο διεθνές έγκλημα και επηρεάζει επίσης την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ μέσω της απώλειας φόρων και της δημιουργίας συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού, ιδίως με την αύξηση της διαδικτυακής πώλησης κατοικιδίων, η οποία δεν ρυθμίζεται επαρκώς ούτε σε εθνικό επίπεδο ούτε σε επίπεδο δικαίου της ΕΕ. Πράγματι, ορισμένες ΜΚΟ εκτιμούν πως ένας παράνομος εκτροφέας που πουλάει καθαρόαιμους σκύλους διασυνοριακά θα μπορούσε να έχει κέρδος που υπερβαίνει τα 100 000 EUR ετησίως.

1. Πότε σκοπεύει η Επιτροπή να εγκρίνει διατομεακό σχέδιο δράσης της ΕΕ, για να αντιμετωπίσει το παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς στην ΕΕ;

2. Σχεδιάζει η Επιτροπή να υποβάλει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως σύμφωνα με τη νομοθεσία για την υγεία των ζώων, πρόταση για λεπτομερή και συμβατά συστήματα όσον αφορά τα μέσα και τις μεθόδους ταυτοποίησης και καταγραφής γατών και σκύλων σε βάσεις δεδομένων στα κράτη μέλη, οι οποίες θα πρέπει να είναι συνδεδεμένες μέσω πλατφόρμας της ΕΕ;

Κατάθεση: 14.3.2019

Διαβίβαση: 18.3.2019

Λήξη προθεσμίας: 25.3.2019

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου