Parlamendi esitatud küsimused
PDF 46kWORD 19k
14. märts 2019
O-000023/2019

Suuliselt vastatav küsimus O-000023/2019

komisjonile

Kodukorra artikkel 128

Pavel Poc, Renate Sommer, Catherine Bearder, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Joëlle Mélin, José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Stefan Eck, Tilly Metz, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Eugen Freund, Rory Palmer, John Flack, Marlene Mizzi, Stelios Kouloglou, Elena Gentile, Bart Staes, Anja Hazekamp, Davor Škrlec, Daciana Octavia Sârbu, Giorgos Grammatikakis, Monika Beňová, Younous Omarjee, Babette Winter, Benedek Jávor, Sven Giegold, Jytte Guteland, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Jan Keller, Miroslav Poche, Elmar Brok, Marijana Petir, Esther de Lange, Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Stefan Gehrold, Sabine Verheyen, Daniel Caspary, Peter Liese, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Reimer Böge, Ivo Belet, Wim van de Camp, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Eleonora Evi


  Teema: ELi siseturu ja tarbijate õiguste kaitsmine lemmikloomade ebaseadusliku kaubanduse ebasoodsa mõju eest

Igal aastal kaubeldakse liikmesriikides ebaseaduslikult suure hulga lemmikloomadega ja sageli kuritarvitatakse selleks lemmikloomade liikumist käsitlevaid ELi õigusakte (määrus (EL) nr 576/2013, mis on ette nähtud lemmikloomade mittekaubanduslikuks liikumiseks), et viia lemmikloomi üle piiri kaubanduslikul eesmärgil, st müümiseks, kuigi see peaks toimuma nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ alusel.

Lemmikloomade salakaubaveol on kahjulik mõju rahvatervisele, loomade heaolule ja tarbijakaitsele. Lemmikloomade salakaubavedu on muutunud rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse oluliseks tuluallikaks ja see mõjutab ka ELi siseturu tõrgeteta toimimist saamata jääva maksutulu ja sellest tuleneva ebaausa konkurentsi tõttu, eriti kui arvesse võtta asjaolu, et kasvanud on lemmikloomade müük internetis, mis on nii riigisiseses kui ka ELi õiguses vähesel määral reguleeritud. Mõningate valitsusväliste organisatsioonide hinnangul võib ebaseadusliku tõuaretaja kasum tõukoerte ebaseadusliku piiriülese müügi korral ulatuda isegi üle 100 000 euroni aastas.

1. Millal kavatseb komisjon vastu võtta ELi valdkonnaülese tegevuskava lemmikloomade ebaseadusliku kaubanduse probleemi lahendamiseks?

2. Kas komisjon kavatseb esitada loomatervise määruse raames delegeeritud õigusakti koos ettepanekuga põhjalike ühilduvate süsteemide kohta, millega kehtestatakse viisid ja meetodid kasside ja koerte identifitseerimiseks ja registreerimiseks liikmesriikide andmebaasides, mis peaksid ELi platvormi kaudu olema omavahel ühendatud?

Esitatud: 14.3.2019

Edastatud: 18.3.2019

Vastuse tähtaeg: 25.3.2019

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 18. märts 2019Õigusalane teave