Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 47kWORD 19k
14. maaliskuuta 2019
O-000023/2019

Suullisesti vastattava kysymys O-000023/2019

komissiolle

työjärjestyksen 128 artikla

Pavel Poc, Renate Sommer, Catherine Bearder, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Joëlle Mélin, José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Stefan Eck, Tilly Metz, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Eugen Freund, Rory Palmer, John Flack, Marlene Mizzi, Stelios Kouloglou, Elena Gentile, Bart Staes, Anja Hazekamp, Davor Škrlec, Daciana Octavia Sârbu, Giorgos Grammatikakis, Monika Beňová, Younous Omarjee, Babette Winter, Benedek Jávor, Sven Giegold, Jytte Guteland, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Jan Keller, Miroslav Poche, Elmar Brok, Marijana Petir, Esther de Lange, Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Stefan Gehrold, Sabine Verheyen, Daniel Caspary, Peter Liese, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Reimer Böge, Ivo Belet, Wim van de Camp, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Eleonora Evi


  Aihe: EU:n sisämarkkinoiden ja kuluttajien oikeuksien suojelu lemmikkieläinten laittoman kaupan kielteisiltä vaikutuksilta

Joka vuosi merkittävä määrä lemmikkieläimiä kaupataan laittomasti jäsenvaltiosta toiseen ja usein niin, että käytetään väärin lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista annettua EU:n lainsäädäntöä (asetus (EU) N:o 576/2013) siten, että siirretään eläimiä kaupallisessa tarkoituksessa rajojen yli myytäväksi, vaikka se olisi tehtävä neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti.

Lemmikkieläinten laittomalla kaupalla on kielteisiä vaikutuksia kansanterveyteen, eläinten hyvinvointiin ja kuluttajansuojaan. Siitä on tullut kansainväliselle järjestäytyneelle rikollisuudelle merkittävä tulonlähde, ja se haittaa myös EU:n sisämarkkinoiden sujuvaa toimintaa aiheuttamalla verotulojen menetystä ja luomalla epätervettä kilpailua. Tämä koskee erityisesti lemmikkieläinten lisääntyvää verkkomyyntiä, joka on heikosti säänneltyä sekä kansallisen että unionin tason lainsäädännössä. Eräät kansalaisjärjestöt arvioivat, että rotukoiria laittomasti rajojen yli myyvä kasvattaja voi saada toiminnastaan voittoa jopa yli 100 000 euroa vuodessa.

1. Koska komissio aikoo laatia monialaisen unionin toimintasuunnitelman, jonka avulla voidaan puuttua lemmikkieläinten laittomaan kauppaan EU:ssa?

2. Aikooko komissio laatia eläinterveyssäännöstön mukaisella delegoidulla säädöksellä ehdotuksen kissojen ja koirien tunnistamis- ja rekisteröintikeinojen ja -menetelmien yksityiskohtaisista ja yhteensopivista järjestelmistä tietojen tallentamiseksi jäsenvaltioiden tietokantoihin, joiden olisi oltava yhteydessä toisiinsa unionin tason alustan kautta?

Jätetty: 14.3.2019

Välitetty: 18.3.2019

Määräaika: 25.3.2019

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 18. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus