Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 47kWORD 19k
14 Márta 2019
O-000023/2019

Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000023/2019

ar an gCoimisiún

Rule 128

Pavel Poc, Renate Sommer, Catherine Bearder, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Joëlle Mélin, José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Stefan Eck, Tilly Metz, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Eugen Freund, Rory Palmer, John Flack, Marlene Mizzi, Stelios Kouloglou, Elena Gentile, Bart Staes, Anja Hazekamp, Davor Škrlec, Daciana Octavia Sârbu, Giorgos Grammatikakis, Monika Beňová, Younous Omarjee, Babette Winter, Benedek Jávor, Sven Giegold, Jytte Guteland, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Jan Keller, Miroslav Poche, Elmar Brok, Marijana Petir, Esther de Lange, Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Stefan Gehrold, Sabine Verheyen, Daniel Caspary, Peter Liese, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Reimer Böge, Ivo Belet, Wim van de Camp, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Eleonora Evi


  Ábhar: Margadh inmheánach AE agus cearta tomhaltóirí a chosaint ar na himpleachtaí diúltacha atá ag trádáil neamhdhleathach ainmhithe coimhdeachta

Gach bliain déantar líon suntasach ainmhithe coimhdeachta a thrádáil go neamhdhleathach ar fud na mBallstát, agus is minic a dhéantar é sin trí shárú reachtaíocht AE maidir le gluaiseacht peataí (Rialachán (AE) Uimh. 576/2013, arb ann di le haghaidh gluaiseacht neamhthráchtála ainmhithe coimhdeachta, chun iad a thabhairt ar bhonn tráchtála trasna teorainneacha chun iad a dhíol, ar cheart é a dhéanamh faoi Threoir 92/65/CEE.

Bíonn impleachtaí diúltacha ag gáinneáil peataí ar shláinte an phobail, ar leas ainmhithe agus ar chosaint tomhaltóirí. Tá an gháinneáil ar pheataí anois ina príomhfhoinse ioncaim don choireacht eagraithe idirnáisiúnta agus déanann sí difear freisin d’oibriú rianúil mhargadh inmheánach AE trí chaillteanas cánacha agus trí iomaíocht mhíchothrom a chruthú, go háirithe leis an méadú ar pheataí a dhíol ar líne, ar díol é atá rialáilte go holc ar bhonn náisiúnta agus faoi dhlí AE araon. Go deimhin, measann roinnt eagraíochtaí neamhrialtasacha go bhféadfadh póraitheoir neamhdhleathach a bhfuil madraí pórúcháin á ndíol aige trasna teorainneacha brabús de bhreis agus EUR 100 000 a bheith á dhéanamh aige in aghaidh na bliana.

1. Cathain atá sé beartaithe ag an gCoimisiún Plean Gníomhaíochta trasearnálach AE a ghlacadh chun dul i ngleic leis an trádáil neamhdhleathach ainmhithe coimhdeachta in AE?

2. An bhfuil sé beartaithe ag an gCoimisiún, trí ghníomh tarmligthe faoin Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe, togra a chur chun cinn le haghaidh córais mhionsonraithe agus chomhoiriúnacha i dtaca le cait agus madraí a shainaithint agus a chlárú i mbunachair sonraí sna Ballstáit, ar bunachair sonraí iad ar cheart dóibh a bheith nasctha trí ardán AE?

Curtha síos: 14.3.2019

Curtha ar aghaidh: 18.3.2019

Spriocam le haghaidh freagra: 25.3.2019

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 18 Márta 2019Fógra dlíthiúil