Parlamentiniai klausimai
PDF 51kWORD 19k
2019 m. kovo 14 d.
O-000023/2019

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000023/2019

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis

Pavel Poc, Renate Sommer, Catherine Bearder, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Joëlle Mélin, José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Stefan Eck, Tilly Metz, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Eugen Freund, Rory Palmer, John Flack, Marlene Mizzi, Stelios Kouloglou, Elena Gentile, Bart Staes, Anja Hazekamp, Davor Škrlec, Daciana Octavia Sârbu, Giorgos Grammatikakis, Monika Beňová, Younous Omarjee, Babette Winter, Benedek Jávor, Sven Giegold, Jytte Guteland, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Jan Keller, Miroslav Poche, Elmar Brok, Marijana Petir, Esther de Lange, Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Stefan Gehrold, Sabine Verheyen, Daniel Caspary, Peter Liese, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Reimer Böge, Ivo Belet, Wim van de Camp, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Eleonora Evi


  Tema: ES vidaus rinkos ir vartotojų teisių apsauga nuo neigiamų neteisėtos prekybos gyvūnais augintiniais padarinių

Kasmet valstybėse narėse neteisėtai parduodama daug gyvūnų augintinių, dažnai piktnaudžiaujant ES teisės aktu dėl gyvūnų augintinių vežimo (Reglamentu (ES) Nr. 576/2013), skirtu gyvūnų augintinių vežimui nekomerciniais tikslais, nes gyvūnai vežami į kitas valstybes komerciniais tikslais siekiant juos parduoti, o tai turėtų būti daroma laikantis Tarybos direktyvos 92/65/EEB.

Neteisėta prekyba gyvūnais augintiniais turi neigiamų padarinių visuomenės sveikatai, gyvūnų gerovei ir vartotojų apsaugai. Visų pirma išaugus internetinei gyvūnų augintinių prekybai, kuri menkai reglamentuojama tiek nacionaliniu, tiek ES mastu, neteisėta prekyba tapo pagrindiniu tarptautinio organizuoto nusikalstamumo pajamų šaltiniu ir neigiamai veikia sklandų ES vidaus rinkos veikimą – prarandami mokesčiai ir atsiranda nesąžininga konkurencija. Kelios NVO yra apskaičiavusios, kad neteisėti veisėjai, prekiaujantys veisliniais šunimis tarpvalstybiniu mastu, gali gauti daugiau kaip 100 000 EUR pelno per metus.

1. Kada Komisija ketina patvirtinti įvairius sektorius apimantį ES veiksmų planą, skirtą kovai su neteisėta prekyba gyvūnais augintiniais ES?

2. Ar Komisija ketina deleguotuoju aktu pagal Gyvūnų sveikatos teisės aktą pateikti pasiūlymą dėl išsamių, suderinamų sistemų, apimančių kačių ir šunų tapatybės nustatymo ir jų registravimo valstybių narių duomenų bazėse, kurios turėtų būti susietos per ES platformą, priemones ir metodus?

Pateikta: 14.3.2019

Perduota: 18.3.2019

Atsakyti iki: 25.3.2019

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2019 m. kovo 18 d.Teisinis pranešimas