Deputātu jautājumi
PDF 50kWORD 17k
2019. gada 14. marts
O-000023/2019

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000023/2019

Komisijai

Reglamenta 128. pants

Pavel Poc, Renate Sommer, Catherine Bearder, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Joëlle Mélin, José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Stefan Eck, Tilly Metz, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Eugen Freund, Rory Palmer, John Flack, Marlene Mizzi, Stelios Kouloglou, Elena Gentile, Bart Staes, Anja Hazekamp, Davor Škrlec, Daciana Octavia Sârbu, Giorgos Grammatikakis, Monika Beňová, Younous Omarjee, Babette Winter, Benedek Jávor, Sven Giegold, Jytte Guteland, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Jan Keller, Miroslav Poche, Elmar Brok, Marijana Petir, Esther de Lange, Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Stefan Gehrold, Sabine Verheyen, Daniel Caspary, Peter Liese, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Reimer Böge, Ivo Belet, Wim van de Camp, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Eleonora Evi


  Temats: ES iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība pret nelegālās lolojumdzīvnieku tirdzniecības negatīvajām sekām

Katru gadu no vienas dalībvalsts uz citu nelegāli tiek pārdots ievērojams skaits lolojumdzīvnieku, un ES tiesību akti par lolojumdzīvnieku pārvietošanu (Regula (ES) Nr. 576/2013), kas attiecas uz lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu, bieži vien tiek izmantoti ļaunprātīgi, lai attiecīgos dzīvniekus pārvietotu pāri robežām tirdzniecības nolūkā, kas šādā gadījumā būtu jādara saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/65/EEK.

Nelegāla lolojumdzīvnieku tirdzniecība negatīvi ietekmē sabiedrības veselību, dzīvnieku labturību un patērētāju aizsardzību. Šāda tirdzniecība ir kļuvusi par būtisku starptautiskās organizētās noziedzības ienākumu avotu, un tā ietekmē arī ES iekšējā tirgus netraucētu darbību, jo tiek zaudēti nodokļu ieņēmumi un veidojas negodīga konkurence, sevišķi jau tāpēc, ka palielinās lolojumdzīvnieku tirdzniecība tiešsaistē, taču pienācīga regulējuma šajā jomā trūkst gan valsts, gan ES tiesību aktu līmenī. Dažas NVO pat lēš, ka, tirgojot suņus ar ciltsrakstiem, suņu audzētājs, kurš nelegāli nodarbojas ar ciltsdarbu, gadā var nopelnīt vairāk nekā 100 000 EUR.

1. Kad Komisija plāno pieņemt transversālu ES rīcības plānu, ar ko Eiropas Savienībā risināt nelegālas lolojumdzīvnieku tirdzniecības problēmu?

2. Vai Komisija, izstrādājot deleģētu aktu saskaņā ar Dzīvnieku veselības tiesību aktu, plāno nākt klajā ar priekšlikumu par detalizētām un saderīgām līdzekļu un metožu sistēmām, ko izmanto kaķu un suņu identificēšanai un reģistrēšanai dalībvalstu datubāzēs un kas ar ES platformas starpniecību būtu jāsavieno?

Iesniegšanas datums: 14.3.2019

Nosūtīts: 18.3.2019

Termiņš atbildei: 25.3.2019

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 18. martsJuridisks paziņojums