Parlementaire vragen
PDF 49kWORD 19k
14 maart 2019
O-000023/2019

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000023/2019

aan de Commissie

Artikel 128 van het Reglement

Pavel Poc, Renate Sommer, Catherine Bearder, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Joëlle Mélin, José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Stefan Eck, Tilly Metz, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Eugen Freund, Rory Palmer, John Flack, Marlene Mizzi, Stelios Kouloglou, Elena Gentile, Bart Staes, Anja Hazekamp, Davor Škrlec, Daciana Octavia Sârbu, Giorgos Grammatikakis, Monika Beňová, Younous Omarjee, Babette Winter, Benedek Jávor, Sven Giegold, Jytte Guteland, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Jan Keller, Miroslav Poche, Elmar Brok, Marijana Petir, Esther de Lange, Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Stefan Gehrold, Sabine Verheyen, Daniel Caspary, Peter Liese, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Reimer Böge, Ivo Belet, Wim van de Camp, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Eleonora Evi


  Betreft: Bescherming van de interne markt van de EU en van de rechten van consumenten tegen de negatieve gevolgen van de illegale handel in gezelschapsdieren

Jaarlijks wordt een aanzienlijk aantal gezelschapsdieren illegaal tussen de lidstaten verhandeld, vaak middels misbruik van de Europese wetgeving betreffende het verkeer van gezelschapsdieren (Verordening (EU) nr. 576/2013), die bedoeld is voor het niet-commerciële verkeer van deze dieren, teneinde ze over grenzen heen te verkopen, hetgeen plaats moet vinden onder Richtlijn 92/65/EEG van de Raad.

De handel in gezelschapsdieren heeft negatieve gevolgen voor de volksgezondheid, het dierenwelzijn en de consumentenbescherming. Deze handel is inmiddels een belangrijke bron van inkomsten voor de georganiseerde internationale misdaad en is ook van invloed op de soepele werking van de interne markt van de EU in de vorm van belastingderving en oneerlijke concurrentie, in het bijzonder met de toename van de onlineverkoop van huisdieren, die zowel nationaal, als op Europees vlak slecht gereglementeerd is. Sommige ngo's schatten dat een illegale fokker die gefokte honden grensoverschrijdend verkoopt per jaar een winst kan maken van wel 100 000 EUR.

1. Wanneer denkt de Commissie een sectoroverschrijdend Europees actieplan vast te stellen voor het aanpakken van de illegale handel in gezelschapsdieren in de EU?

2. Is de Commissie van plan om, middels een gedelegeerde handeling onder de diergezondheidswetgeving, een voorstel te presenteren voor gedetailleerde en compatibele systemen betreffende de middelen en de methoden voor het identificeren en registreren van katten en honden in gegevensbanken in de lidstaten, met onderlinge koppeling via een EU-platform?

Ingediend: 14.3.2019

Doorgezonden: 18.3.2019

Uiterste datum beantwoording: 25.3.2019

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 18 maart 2019Juridische mededeling