Interpelacje
PDF 51kWORD 19k
14 marca 2019
O-000023/2019

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000023/2019

do Komisji

art. 128 Regulaminu PE

Pavel Poc, Renate Sommer, Catherine Bearder, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Joëlle Mélin, José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Stefan Eck, Tilly Metz, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Eugen Freund, Rory Palmer, John Flack, Marlene Mizzi, Stelios Kouloglou, Elena Gentile, Bart Staes, Anja Hazekamp, Davor Škrlec, Daciana Octavia Sârbu, Giorgos Grammatikakis, Monika Beňová, Younous Omarjee, Babette Winter, Benedek Jávor, Sven Giegold, Jytte Guteland, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Jan Keller, Miroslav Poche, Elmar Brok, Marijana Petir, Esther de Lange, Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Stefan Gehrold, Sabine Verheyen, Daniel Caspary, Peter Liese, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Reimer Böge, Ivo Belet, Wim van de Camp, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Eleonora Evi


  Przedmiot: Ochrona rynku wewnętrznego UE i praw konsumentów przed negatywnymi skutkami nielegalnego handlu zwierzętami domowymi

Co roku między państwami członkowskimi sprzedaje się nielegalnie znaczną liczbę zwierząt domowych, często przez nadużywanie przepisów w sprawie przemieszczania zwierząt domowych (rozporządzenie (UE) nr 576/2013) w celu przemieszczania ich przez granicę w celach handlowych, mimo że rozporządzenie dotyczy przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych, a działalności handlowej w tym zakresie dotyczy dyrektywa Rady 92/65/EWG.

Nielegalny handel zwierzętami domowymi negatywnie wpływa na zdrowie publiczne, dobrostan zwierząt i ochronę konsumentów. Stał się on jednym z głównych źródeł dochodu zorganizowanej przestępczości międzynarodowej i ma również wpływ na sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE z powodu utraconych dochodów podatkowych i nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza wobec wzrostu sprzedaży zwierząt domowych w internecie, która podlega niewielu regulacjom na szczeblu krajowym i unijnym. Niektóre organizacje pozarządowe szacują nawet, że nielegalny hodowca handlujący psami rasowymi za granicą może osiągać zysk w wysokości ponad 100 000 EUR rocznie.

1. Kiedy Komisja zamierza przyjąć międzysektorowy plan działania UE w celu zaradzenia problemowi nielegalnego handlu zwierzętami domowymi w Unii?

2. Czy Komisja zamierza przedstawić, w drodze aktu delegowanego na mocy prawa o zdrowiu zwierząt, wniosek dotyczący szczegółowych, kompatybilnych systemów w zakresie środków i metod identyfikowania i rejestrowania kotów i psów w bazach danych państw członkowskich, które to bazy byłyby powiązane za pośrednictwem platformy unijnej?

Przedłożone: 14.3.2019

Przekazane: 18.3.2019

Termin na udzielenie odpowiedzi: 25.3.2019

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 18 marca 2019Informacja prawna