Întrebări parlamentare
PDF 50kWORD 19k
14 martie 2019
O-000023/2019

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000023/2019

adresată Comisiei

Articolul 128 din Regulamentul de procedură

Pavel Poc, Renate Sommer, Catherine Bearder, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Joëlle Mélin, José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Stefan Eck, Tilly Metz, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Eugen Freund, Rory Palmer, John Flack, Marlene Mizzi, Stelios Kouloglou, Elena Gentile, Bart Staes, Anja Hazekamp, Davor Škrlec, Daciana Octavia Sârbu, Giorgos Grammatikakis, Monika Beňová, Younous Omarjee, Babette Winter, Benedek Jávor, Sven Giegold, Jytte Guteland, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Jan Keller, Miroslav Poche, Elmar Brok, Marijana Petir, Esther de Lange, Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Stefan Gehrold, Sabine Verheyen, Daniel Caspary, Peter Liese, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Reimer Böge, Ivo Belet, Wim van de Camp, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Eleonora Evi


  Subiect: Protejarea pieței interne a UE și a drepturilor consumatorilor de efectele negative ale comerțului ilegal cu animale de companie

În fiecare an, un număr semnificativ de animale de companie sunt comercializate ilegal în statele membre, adesea prin utilizarea abuzivă a legislației UE privind circulația animalelor de companie [Regulamentul (UE) nr. 576/2013] (care este de fapt destinată circulației necomerciale a animalelor de companie) pentru transportarea lor transfrontalieră în scopuri comerciale, spre vânzare, lucru care ar trebui să se petreacă în temeiul Directivei 92/65/CEE a Consiliului.

Traficul de animale de companie are consecințe negative asupra sănătății publice, a bunăstării animalelor și a protecției consumatorilor. Acesta a devenit o sursă majoră de venit pentru criminalitatea internațională organizată și afectează, de asemenea, buna funcționare a pieței interne a UE atât prin impozitele aferente neîncasate, cât și prin faptul că se creează o concurență neloială, în special în contextul amplificării fenomenului vânzării online de animale de companie, care este slab reglementată atât la nivel național, cât și în temeiul dreptului Uniunii. Într-adevăr, unele ONG-uri estimează că un crescător ilegal care vinde câini de rasă la nivel transfrontalier ar putea obține un profit de peste 100 000 de euro pe an.

1. Când intenționează Comisia să adopte un plan de acțiune transsectorial al UE pentru a contracara comerțul ilegal cu animale de companie în UE?

2. Intenționează Comisia să prezinte, prin intermediul unui act delegat în temeiul Legii privind sănătatea animală, o propunere de sisteme detaliate și compatibile pentru mijloacele și metodele de identificare și înregistrare a câinilor și a pisicilor în bazele de date în statele membre, care ar trebui să fie conectate prin intermediul unei platforme a UE?

Depunere: 14.3.2019

Trimisă: 18.3.2019

Termen pentru răspuns: 25.3.2019

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 18 martie 2019Notă juridică