Parlamentné otázky
PDF 51kWORD 19k
14. marca 2019
O-000023/2019

Otázka na ústne zodpovedanie O-000023/2019

Komisii

článok 128 rokovacieho poriadku

Pavel Poc, Renate Sommer, Catherine Bearder, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Joëlle Mélin, José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Stefan Eck, Tilly Metz, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Eugen Freund, Rory Palmer, John Flack, Marlene Mizzi, Stelios Kouloglou, Elena Gentile, Bart Staes, Anja Hazekamp, Davor Škrlec, Daciana Octavia Sârbu, Giorgos Grammatikakis, Monika Beňová, Younous Omarjee, Babette Winter, Benedek Jávor, Sven Giegold, Jytte Guteland, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Jan Keller, Miroslav Poche, Elmar Brok, Marijana Petir, Esther de Lange, Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Stefan Gehrold, Sabine Verheyen, Daniel Caspary, Peter Liese, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Reimer Böge, Ivo Belet, Wim van de Camp, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Eleonora Evi


  Vec: Ochrana vnútorného trhu EÚ a práv spotrebiteľov pred negatívnymi dôsledkami nezákonného obchodovania so spoločenskými zvieratami

V členských štátoch EÚ sa každoročne nezákonne obchoduje s veľkým počtom spoločenských zvierat. Právne predpisy o premiestňovaní spoločenských zvierat (nariadenie (EÚ) č. 576/2013), ktoré upravujú nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, sa pritom často zneužívajú na premiestňovanie zvierat cez hranice na komerčný predaj, ktorý by sa mal uskutočňovať podľa smernice Rady 92/65/EHS.

Nelegálne obchodovanie so spoločenskými zvieratami má negatívne dôsledky na verejné zdravie, dobré životné podmienky zvierat a ochranu spotrebiteľa. Stalo sa významným zdrojom príjmov medzinárodného organizovaného zločinu a zároveň narúša hladké fungovanie vnútorného trhu prostredníctvom daňových únikov a vytváraním nekalej hospodárskej súťaže, najmä nárast online predaja spoločenských zvierat, ktorý je tak na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni práva Únie nedostatočne regulovaný. Niektoré mimovládne organizácie odhadujú, že nezákonný cezhraničný predaj chovateľských plemien psov dosahuje zisk viac ako 100 000 EUR ročne.

1. Kedy plánuje Komisia prijať medzisektorový akčný plán EÚ na riešenie nezákonného obchodovania so spoločenskými zvieratami v EÚ?

2. Má Komisia v úmysle predložiť prostredníctvom delegovaného aktu v rámci právnych predpisov v oblasti zdravia zvierat návrh na podrobné, kompatibilné systémy prostriedkov a metód identifikácie a registrácie psov a mačiek v databázach členských štátov, ktoré by mali byť prepojené prostredníctvom platformy EÚ?

Predložené: 14.3.2019

Postúpené: 18.3.2019

Termín na zodpovedanie: 25.3.2019

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 18. marca 2019Právne oznámenie