Parlamentarna vprašanja
PDF 49kWORD 19k
14. marec 2019
O-000023/2019

Vprašanje za ustni odgovor O-000023/2019

za Komisijo

Člen 128 poslovnika

Pavel Poc, Renate Sommer, Catherine Bearder, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Joëlle Mélin, José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Stefan Eck, Tilly Metz, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Eugen Freund, Rory Palmer, John Flack, Marlene Mizzi, Stelios Kouloglou, Elena Gentile, Bart Staes, Anja Hazekamp, Davor Škrlec, Daciana Octavia Sârbu, Giorgos Grammatikakis, Monika Beňová, Younous Omarjee, Babette Winter, Benedek Jávor, Sven Giegold, Jytte Guteland, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Jan Keller, Miroslav Poche, Elmar Brok, Marijana Petir, Esther de Lange, Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Stefan Gehrold, Sabine Verheyen, Daniel Caspary, Peter Liese, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Reimer Böge, Ivo Belet, Wim van de Camp, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Eleonora Evi


  Zadeva: Zaščita notranjega trga EU in pravic potrošnikov pred negativnimi posledicami nezakonite trgovine s hišnimi živalmi

Vsako leto se med državami članicami nezakonito trguje z znatnim številom hišnih živali, pri čemer se pogosto zlorablja zakonodaja EU o premikih hišnih živali (Uredba (EU) št. 576/2013), ki je namenjena netrgovskim premikom hišnih živali, za njihove komercialne premike čez mejo z namenom prodaje, kar bi bilo treba opraviti v skladu z Direktivo Sveta 92/65/EGS.

Nedovoljena trgovina s hišnimi živalmi ima negativne posledice za javno zdravje, dobrobit živali in varstvo potrošnikov. Postala je pomemben vir dohodka organiziranega mednarodnega kriminala, prek izgubljenih davkov in z ustvarjanjem nepoštene konkurence pa vpliva tudi na nemoteno delovanje notranjega trga EU, zlasti s povečanjem spletne prodaje hišnih živali, ki je slabo urejena tako na nacionalni ravni kot v okviru zakonodaje EU. Nekatere nevladne organizacije ocenjujejo, da bi lahko nezakoniti rejec, ki se ukvarja s čezmejno prodajo pasemskih psov, dosegel dobiček v višini več kot 100 000 EUR letno.

1. Kdaj namerava Komisija sprejeti medsektorski akcijski načrt na ravni EU, da bi obravnavala nedovoljeno trgovino s hišnimi živalmi v EU?

2. Ali namerava Komisija prek delegiranega akta v okviru pravil o zdravju živali pripraviti predlog za natančne in združljive sisteme za sredstva in metode za identifikacijo in registracijo mačk in psov v podatkovnih zbirkah v državah članicah, ki bi morale biti povezane prek platforme EU?

Vloženo: 14.3.2019

Posredovano: 18.3.2019

Rok za odgovor: 25.3.2019

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 18. marec 2019Pravno obvestilo