Parlamentsfrågor
PDF 47kWORD 19k
14 mars 2019
O-000023/2019

Fråga för muntligt besvarande O-000023/2019

till kommissionen

Artikel 128 i arbetsordningen

Pavel Poc, Renate Sommer, Catherine Bearder, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Joëlle Mélin, José Inácio Faria, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Stefan Eck, Tilly Metz, Emil Radev, Petras Auštrevičius, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Eugen Freund, Rory Palmer, John Flack, Marlene Mizzi, Stelios Kouloglou, Elena Gentile, Bart Staes, Anja Hazekamp, Davor Škrlec, Daciana Octavia Sârbu, Giorgos Grammatikakis, Monika Beňová, Younous Omarjee, Babette Winter, Benedek Jávor, Sven Giegold, Jytte Guteland, Monika Smolková, Olga Sehnalová, Jan Keller, Miroslav Poche, Elmar Brok, Marijana Petir, Esther de Lange, Marco Affronte, Birgit Collin-Langen, Stefan Gehrold, Sabine Verheyen, Daniel Caspary, Peter Liese, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Reimer Böge, Ivo Belet, Wim van de Camp, Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen, Eleonora Evi


  Angående: Skydd av EU:s inre marknad och konsumenträttigheter från de negativa följderna av olaglig handel med sällskapsdjur

Varje år är ett betydande antal sällskapsdjur föremål för olaglig handel mellan medlemsstaterna, ofta genom att man missbrukar EU:s lagstiftning om förflyttning av sällskapsdjur (förordning (EU) nr 576/2013), som är avsedd för förflyttningar av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte, för att i kommersiellt syfte förflytta dem över gränserna för försäljning, vilket egentligen ska ske i enlighet med rådets direktiv 92/65/EEG.

Den olagliga handeln med sällskapsdjur har negativa följder för folkhälsan, djurens välbefinnande och konsumentskyddet. Den har blivit en viktig inkomstkälla för den organiserade internationella brottsligheten och påverkar även en väl fungerande inre marknad på grund av förlorade skatteintäkter och genom att skapa illojal konkurrens, särskilt i och med den ökade försäljningen av sällskapsdjur på nätet, vilken är dåligt reglerad både nationellt och i EU-rätten. Vissa icke-statliga organisationer beräknar att en olaglig uppfödare som säljer rashundar över gränserna kan göra en vinst på över 100 000 euro per år.

1. När planerar kommissionen att anta en sektorsövergripande EU-handlingsplan för att ta itu med den olagliga handeln med sällskapsdjur i EU?

2. Planerar kommissionen att, genom en delegerad akt inom ramen för djurhälsolagen, lägga fram ett förslag till detaljerade, kompatibla system för medel och metoder för att identifiera och registrera katter och hundar i databaser i medlemsstaterna, vilka bör kopplas samman via en EU-plattform?

Ingiven: 14.3.2019

Vidarebefordrad: 18.3.2019

Sista svarsdag: 25.3.2019

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 18 mars 2019Rättsligt meddelande