Förfarande : 2019/2800(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000026/2019

Ingivna texter :

O-000026/2019 (B9-0051/2019)

Debatter :

PV 16/09/2019 - 17
CRE 16/09/2019 - 16
CRE 16/09/2019 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 39kWORD 20k
9 september 2019
O-000026/2019

Fråga för muntligt besvarande O-000026/2019

till kommissionen

Artikel 136 i arbetsordningen

Norbert Lins

för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling


  Angående: Patenterbarhet för växter och grundläggande biologiska processer

 Svar i kammaren 

Obehindrad tillgång till växtmaterial är av avgörande betydelse för EU:s växtförädlingssektor och jordbrukare, samt för våra grödors genetiska mångfald och EU-medborgarnas hälsa.

År 2015 beslutade Europeiska patentverkets (EPO) stora besvärskammare att produkter som framställts genom väsentligen biologiska förfaringssätt, såsom växter, utsäde, inhemska egenskaper och gener, är patenterbara. På grundval av EPO:s beslut har en broccolisort och en tomatsort patenterats (målen G2/12 (tomater) och G2/13 (broccoli)).

Som svar på detta antog Europaparlamentet en resolution[1] den 17 december 2015 där man efterfrågade ett förtydligande av patenträtten för växter. Kommissionen angav i sitt meddelande av den 8 november 2016 att den aldrig hade för avsikt att meddela patent på naturliga egenskaper som införs i växter genom väsentligen biologiska förfaringssätt såsom korsning och urval. Alla medlemsstater stödde denna tolkning, och styrelsen för Europeiska patentverket ändrade slutligen sin policy så att den nu inte beviljar patent på produkter av väsentligen biologiska förfaringssätt.

Tyvärr avslog EPO:s tekniska överklagandenämnd detta beslut den 18 december 2018 genom att hävda att den europeiska patentkonventionen har företräde framför EPO:s genomförandebestämmelser och att patent på växter därför kan beviljas.

I detta skede har Europeiska patentverkets ordförande begärt en slutlig dom från EPO:s stora besvärskammare för att avsluta ärendet. Tredje man har rätt att före den 1 oktober 2019 inkomma med skriftliga inlagor i ärendet till den stora besvärskammaren.

Avser kommissionen att lägga fram ett skriftligt yttrande till EPO:s stora besvärskammare för att skydda EU:s växtförädlingssektors innovationsförmåga samt allmänintresset?

Vilka åtgärder planerar kommissionen att vidta för att säkerställa att produkter som härrör från naturliga processer inte är patenterbara?

Ingiven: 9.9.2019

Vidarebefordrad: 11.9.2019

Sista svarsdag: 18.9.2019

[1]  EUT C 399, 24.11.2017, s. 188.

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 11 september 2019Rättsligt meddelande