Парламентарни въпроси
PDF 57kWORD 21k
11 октомври 2019 г.
O-000032/2019

Въпрос с искане за устен отговор O-000032/2019

до Комисията

Член 136 от Правилника за дейността

Petar Vitanov, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Bronis Ropė, Elena Yoncheva, Ivo Hristov, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Alexander Alexandrov Yordanov, Radan Kanev, Liudas Mažylis, Viktor Uspaskich, Tudor Ciuhodaru, Claudiu Manda, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Cristian Terheş, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Andor Deli, Loránt Vincze, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, András Gyürk, Andrea Bocskor, Kinga Gál, József Szájer, György Hölvényi, Enikő Győri, Tamás Deutsch, Ádám Kósa, Sergei Stanishev, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radosław Sikorski, Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Tomasz Frankowski, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, Adina-Ioana Vălean, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Kosma Złotowski, Anna Fotyga, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Mazurek, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Karol Karski, Adam Bielan, Beata Szydło, Krzysztof Jurgiel, Izabela-Helena Kloc


  Относно: Функциониране на вътрешния пазар

Вътрешният пазар е в основата на Европейския съюз и ще изпълнява определяща роля за неговото бъдеще. От основополагащо значение е какви средства се използват за неговото пълноценно, етично и благоприятстващо конкуренцията интегриране.

На 4 април 2019 г. Парламентът прие три позиции на първо четене във връзка с Пакета за мобилността (първа част): относно командироването на водачи на превозни средства, времето за управление на превозното средство и периодите на почивка, както и относно адаптирането към промените в сектора на автомобилния транспорт. Тези позиции съдържат съществени изменения към предложението на Комисията, по отношение на които никога не е извършвана оценка Освен това разпоредбите засягат редица въпроси и ще доведат до промяна и разширяване на правилата на ЕС в областта на автомобилния транспорт. Тези промени ще окажат въздействие върху работниците, клиентите, конкуренцията, бъдещата структура на сектора на автомобилните превози на товари, както и върху функционирането на вътрешния пазар.

Във връзка с това искаме да отправим към Комисията следните въпроси:

По какъв начин ще се отрази предложената нормативна уредба върху функционирането на вътрешния пазар? Какво ще бъде нейното въздействие по отношение на:

 годишните разходи за гориво за празни курсове, произтичащи от изискването за връщане в държавата членка, в която е установен превозвачът;

 пропуснатите приходи и допълнителните административни разходи за дружествата в европейския сектор на автомобилния транспорт;

 инвестициите на дружествата в сектора;

 равнището на заетост в международните транспортни дружества; 

 общите емисии на парникови газове от транспортния сектор;

 цените на превозите и цените на стоките за европейските клиенти?

По какъв начин държавите членки ще прилагат мерки, равностойни на мерките по Директива 96/71/ЕО, по отношение на трети държави?

Внесен: 11.10.2019

Предаден: 15.10.2019

Краен срок за отговор: 22.10.2019

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 14 октомври 2019 г.Правна информация