Parlamentní otázky
PDF 53kWORD 19k
11. října 2019
O-000032/2019

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000032/2019

Komisi

článek 136 jednacího řádu

Petar Vitanov, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Bronis Ropė, Elena Yoncheva, Ivo Hristov, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Alexander Alexandrov Yordanov, Radan Kanev, Liudas Mažylis, Viktor Uspaskich, Tudor Ciuhodaru, Claudiu Manda, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Cristian Terheş, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Andor Deli, Loránt Vincze, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, András Gyürk, Andrea Bocskor, Kinga Gál, József Szájer, György Hölvényi, Enikő Győri, Tamás Deutsch, Ádám Kósa, Sergei Stanishev, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radosław Sikorski, Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Tomasz Frankowski, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, Adina-Ioana Vălean, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Kosma Złotowski, Anna Fotyga, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Mazurek, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Karol Karski, Adam Bielan, Beata Szydło, Krzysztof Jurgiel, Izabela-Helena Kloc


  Předmět: Fungování vnitřního trhu

Vnitřní trh je základem EU a její budoucností. Prostředky používané k dosažení jeho úplné, etické a konkurenceschopné integrace mají zásadní význam.

Dne 4. dubna 2019 přijal Parlament tři postoje v prvním čtení týkající se balíčku opatření v oblasti mobility I: o vysílání řidičů, o době řízení a době odpočinku a o úpravách vývoje v odvětví silniční dopravy. Tyto postoje obsahují podstatné změny návrhu Komise, které nebyly nikdy posouzeny. Kromě toho se tato ustanovení týkají mnoha otázek a povedou ke změně a rozšíření pravidel EU v oblasti silniční dopravy. Tyto změny budou mít dopad na pracovníky, zákazníky, hospodářskou soutěž, budoucí strukturu odvětví silniční dopravy zboží a fungování vnitřního trhu.

V této souvislosti bychom chtěli Komisi položit následující otázky:

Jaký vliv bude mít navrhovaný právní rámec na fungování vnitřního trhu? Jaký bude mít dopad z hlediska:

 ročních nákladů na pohonné hmoty u jízd prázdných vozidel, které jsou potřebné pro návrat do členského státu, v němž je dopravce usazen;

 ušlých příjmů a dodatečných administrativních nákladů podniků v odvětví silniční dopravy v Evropě;

 investic podniků do tohoto odvětví;

 míry zaměstnanosti v podnicích mezinárodní dopravy;

 celkových emisí skleníkových plynů z odvětví dopravy;

 cen za dopravu a cen zboží pro evropské zákazníky?

Jak budou členské státy provádět opatření rovnocenná směrnici 96/71/ES, pokud jde o třetí země?

Předložení: 11.10.2019

Postoupení: 15.10.2019

Platné do: 22.10.2019

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 14. října 2019Právní upozornění