Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 50kWORD 21k
11. lokakuuta 2019
O-000032/2019

Suullisesti vastattava kysymys O-000032/2019

komissiolle

työjärjestyksen 136 artikla

Petar Vitanov, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Bronis Ropė, Elena Yoncheva, Ivo Hristov, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Alexander Alexandrov Yordanov, Radan Kanev, Liudas Mažylis, Viktor Uspaskich, Tudor Ciuhodaru, Claudiu Manda, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Cristian Terheş, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Andor Deli, Loránt Vincze, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, András Gyürk, Andrea Bocskor, Kinga Gál, József Szájer, György Hölvényi, Enikő Győri, Tamás Deutsch, Ádám Kósa, Sergei Stanishev, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radosław Sikorski, Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Tomasz Frankowski, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, Adina-Ioana Vălean, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Kosma Złotowski, Anna Fotyga, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Mazurek, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Karol Karski, Adam Bielan, Beata Szydło, Krzysztof Jurgiel, Izabela-Helena Kloc


  Aihe: Sisämarkkinoiden toiminta

Sisämarkkinat ovat EU:n perusta ja tulevaisuus. On ratkaisevan tärkeää, miten sisämarkkinoiden täydellinen, eettinen ja kilpailukykyinen integraatio saadaan aikaiseksi.

Parlamentti hyväksyi 4. huhtikuuta 2019 liikkuvuuspakettiin I kolme ensimmäisen käsittelyn kantaa. Ne koskevat työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon, ajo- ja lepoaikoja sekä muutoksia tieliikennealan kehitykseen. Kannoissa tehdään komission ehdotukseen merkittäviä muutoksia, joiden vaikutusta ei ole koskaan arvioitu. Lisäksi säännökset koskevat monia eri kysymyksiä ja ne edellyttävät EU:n maantiekuljetusalan sääntöjen muuttamista ja laajentamista. Muutokset vaikuttavat työntekijöihin, asiakkaisiin, kilpailuun, maantiekuljetusalan tulevaan rakenteeseen ja sisämarkkinoiden toimintaan.

Tässä yhteydessä kysymme komissiolta seuraavaa:

Miten ehdotettu oikeudellinen kehys vaikuttaa sisämarkkinoiden toimintaan? Mitkä ovat sen vaikutukset seuraaviin seikkoihin:

 vuotuiset polttoainekustannukset tyhjänä ajosta, joka aiheutuu siitä, että rahdinkuljettajan on palattava sijoittautumisjäsenvaltioon

 menetetyt tulot ja ylimääräiset hallintokulut EU:n maantiekuljetusalan yritysten osalta

 alan yritysten investoinnit

 kansainvälisten kuljetusyritysten työllisyystaso

 kuljetusalan tuottamien kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä

 kuljetusten ja tuotteiden hinnat eurooppalaisille asiakkaille?

Miten jäsenvaltiot soveltavat direktiiviä 96/71/EY vastaavia toimenpiteitä kolmansiin maihin?

Jätetty: 11.10.2019

Välitetty: 15.10.2019

Määräaika: 22.10.2019

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 14. lokakuuta 2019Oikeudellinen huomautus