Parlamentiniai klausimai
PDF 52kWORD 20k
2019 m. spalio 11 d.
O-000032/2019

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000032/2019

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis

Petar Vitanov, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Bronis Ropė, Elena Yoncheva, Ivo Hristov, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Alexander Alexandrov Yordanov, Radan Kanev, Liudas Mažylis, Viktor Uspaskich, Tudor Ciuhodaru, Claudiu Manda, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Cristian Terheş, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Andor Deli, Loránt Vincze, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, András Gyürk, Andrea Bocskor, Kinga Gál, József Szájer, György Hölvényi, Enikő Győri, Tamás Deutsch, Ádám Kósa, Sergei Stanishev, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radosław Sikorski, Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Tomasz Frankowski, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, Adina-Ioana Vălean, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Kosma Złotowski, Anna Fotyga, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Mazurek, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Karol Karski, Adam Bielan, Beata Szydło, Krzysztof Jurgiel, Izabela-Helena Kloc


  Tema: Vidaus rinkos veikimas

Vidaus rinka yra ES pagrindas ir ateitis. Priemonės, naudojamos siekiant visiškos, etinės ir konkurencingos integracijos, yra pamatinės.

2019 m. balandžio 4 d. Parlamentas per pirmąjį svarstymą priėmė tris pozicijas, susijusias su I judumo dokumentų rinkiniu: dėl vairuotojų komandiravimo, dėl vairavimo trukmės ir poilsio laikotarpių ir dėl prisitaikymo prie pokyčių kelių transporto sektoriuje. Į šias pozicijas įtraukti esminiai Komisijos pasiūlymo pakeitimai, kurie niekada nebuvo įvertinti. Be to, šios nuostatos susijusios su daugeliu klausimų, todėl reikės keisti ir plėsti ES kelių transporto taisykles. Tokie pokyčiai turės poveikio darbuotojams, klientams, konkurencijai, būsimai krovinių vežimo keliais pramonės struktūrai ir vidaus rinkos veikimui.

Atsižvelgdami į tai, norėtumėme Komisijai užduoti šiuos klausimus:

Kokią įtaką siūloma teisinė sistema turės vidaus rinkos veikimui? Kaip dėl to bus paveiktos šios sritys:

 metinės kuro sąnaudos, susijusios su reisais be krovinio dėl reikalavimo grįžti į vežėjo įsisteigimo valstybę narę;

 Europos kelių transporto sektoriaus įmonių prarastos pajamos ir papildomos administracinės išlaidos;

 įmonių investicijos į šį sektorių;

 užimtumo lygis tarptautinėse transporto bendrovėse;

 bendras transporto sektoriaus išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis;

 transporto kainos ir prekių kainos Europos vartotojams?

Kaip valstybės narės įgyvendins Direktyvą 96/71/EB atitinkančias priemones trečiųjų šalių atžvilgiu?

Pateikta: 11.10.2019

Perduota: 15.10.2019

Atsakyti iki: 22.10.2019

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2019 m. spalio 14 d.Teisinis pranešimas