Parlementaire vragen
PDF 52kWORD 20k
11 oktober 2019
O-000032/2019

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000032/2019

aan de Commissie

Artikel 136 van het Reglement

Petar Vitanov, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Bronis Ropė, Elena Yoncheva, Ivo Hristov, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Alexander Alexandrov Yordanov, Radan Kanev, Liudas Mažylis, Viktor Uspaskich, Tudor Ciuhodaru, Claudiu Manda, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Cristian Terheş, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Andor Deli, Loránt Vincze, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, András Gyürk, Andrea Bocskor, Kinga Gál, József Szájer, György Hölvényi, Enikő Győri, Tamás Deutsch, Ádám Kósa, Sergei Stanishev, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radosław Sikorski, Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Tomasz Frankowski, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, Adina-Ioana Vălean, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Kosma Złotowski, Anna Fotyga, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Mazurek, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Karol Karski, Adam Bielan, Beata Szydło, Krzysztof Jurgiel, Izabela-Helena Kloc


  Betreft: Werking van de interne markt

De interne markt ligt aan de basis en is de toekomst van de EU. De middelen die worden gebruikt om de volledige, ethische en competitieve integratie daarvan te bereiken zijn van fundamenteel belang.

Op 4 april 2019 heeft het Parlement in eerste lezing drie standpunten vastgesteld ten aanzien van het eerste mobiliteitspakket: betreffende de terbeschikkingstelling van bestuurders, de rij- en rusttijden en de aanpassingen aan ontwikkelingen in de sector wegvervoer. Deze standpunten bevatten substantiële wijzigingen van het voorstel van de Commissie die nog nooit beoordeeld zijn. De bepalingen hebben bovendien betrekking op tal van kwesties en zullen leiden tot wijziging en uitbreiding van de EU-regels voor het wegvervoer. Deze wijzigingen zullen gevolgen hebben voor de werknemers, de klanten, de concurrentie, de toekomstige structuur van de wegvervoerssector en de werking van de interne markt.

In dit verband willen wij de Commissie de volgende vragen stellen:

Hoe zal het voorgestelde rechtskader de werking van de interne markt beïnvloeden? Wat zijn de gevolgen ervan wat betreft:

 de jaarlijkse brandstofkosten voor lege ritten die voortvloeien uit de verplichting terug te keren naar de lidstaat van vestiging van de vervoerder;

 gederfde inkomsten en extra administratieve uitgaven voor ondernemingen in de Europese wegvervoersector;

 investeringen van ondernemingen in de sector;

 het niveau van de werkgelegenheid in internationale vervoersondernemingen;

 de totale uitstoot van broeikasgassen door de vervoerssector;

 de vervoersprijzen en de prijzen van goederen voor Europese klanten?

Hoe zullen de lidstaten ten aanzien van derde landen maatregelen toepassen die overeenkomen met Richtlijn 96/71/EG?

Ingediend: 11.10.2019

Doorgezonden: 15.10.2019

Uiterste datum beantwoording: 22.10.2019

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 14 oktober 2019Juridische mededeling