Parlamentsfrågor
PDF 50kWORD 20k
11 oktober 2019
O-000032/2019

Fråga för muntligt besvarande O-000032/2019

till kommissionen

Artikel 136 i arbetsordningen

Petar Vitanov, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Andris Ameriks, Bronis Ropė, Elena Yoncheva, Ivo Hristov, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Atidzhe Alieva-Veli, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Emil Radev, Asim Ademov, Eva Maydell, Andrey Kovatchev, Alexander Alexandrov Yordanov, Radan Kanev, Liudas Mažylis, Viktor Uspaskich, Tudor Ciuhodaru, Claudiu Manda, Rovana Plumb, Adrian-Dragoş Benea, Carmen Avram, Cristian Terheş, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Juozas Olekas, Vilija Blinkevičiūtė, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Andor Deli, Loránt Vincze, Balázs Hidvéghi, Edina Tóth, András Gyürk, Andrea Bocskor, Kinga Gál, József Szájer, György Hölvényi, Enikő Győri, Tamás Deutsch, Ádám Kósa, Sergei Stanishev, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Radosław Sikorski, Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Tomasz Frankowski, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Daniel Buda, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Vasile Blaga, Adina-Ioana Vălean, Gheorghe Falcă, Eugen Tomac, Kosma Złotowski, Anna Fotyga, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Witold Jan Waszczykowski, Anna Zalewska, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Mazurek, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Karol Karski, Adam Bielan, Beata Szydło, Krzysztof Jurgiel, Izabela-Helena Kloc


  Angående: Den inre marknadens funktion

Den inre marknaden är grunden för EU och dess framtid. Det är av avgörande betydelse vilka medel som används för att uppnå en fullständig, etisk och konkurrenskraftig integration.

Den 4 april 2019 antog Europaparlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen av tre ärenden inom ramen för rörlighetspaket I, nämligen om utstationering av förare, om körtider och viloperioder och om anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn. Dessa ståndpunkter innehåller omfattande ändringar av kommissionens förslag, som aldrig har bedömts. Dessutom rör bestämmelserna en rad frågor och kommer att innebära att EU:s vägtransportbestämmelser ändras och utvidgas. Dessa ändringar kommer att påverka arbetstagarna, kunderna, konkurrensen, åkeribranschens framtida struktur och den inre marknadens funktion.

Därför vill vi ställa följande frågor till kommissionen:

Hur kommer den föreslagna rättsliga ramen att påverka den inre marknadens funktion? Vad kommer dess konsekvenser att bli när det gäller

 den årliga bränslekostnaden för de tomkörningar som följer av kravet att fordonen måste återvända till den medlemsstat där transportföretaget är etablerat,

 förlorade intäkter och ytterligare administrativa kostnader för företag inom den europeiska vägtransportsektorn,

 investeringar som görs av företag inom sektorn,

 sysselsättningsnivån i internationella transportföretag,

 den totala mängden växthusgasutsläpp från transportsektorn,

 transportpriser och priser på varor för de europeiska kunderna?

Hur kommer medlemsstaterna att genomföra åtgärder när det gäller tredjeländer som motsvarar åtgärderna i direktiv 96/71/EG?

Ingiven: 11.10.2019

Vidarebefordrad: 15.10.2019

Sista svarsdag: 22.10.2019

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 14 oktober 2019Rättsligt meddelande