Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 52kWORD 19k
14 Οκτωβρίου 2019
O-000033/2019

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000033/2019

προς την Επιτροπή

Άρθρο 136 του Κανονισμού

José Manuel García-Margallo y Marfil, Rosa Estaràs Ferragut, Pablo Arias Echeverría, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber, Dennis Radtke, Cindy Franssen, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Pascal Arimont, Benoît Lutgen, Romana Tomc

εξ ονόματος της Ομάδας PPE


  Θέμα: Επιπτώσεις της πτώχευσης του Ομίλου Thomas Cook

Με την πτώχευση της Thomas Cook, 600.000 άτομα εγκλωβίστηκαν στο μέρος όπου είχαν μεταβεί για τις διακοπές τους, ενώ αρνητικές επιπτώσεις υπέστησαν και διάφοροι τομείς, όπως ο τουρισμός, οι αεροπορικές μεταφορές και οι οδικές μεταφορές. Οι εθνικές και περιφερειακές διοικήσεις ενέκριναν σχέδια έκτακτης ανάγκης για την επιστροφή των επιβατών που είχαν εγκλωβιστεί. Τα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις της πτώχευσης παραμένουν αβέβαια, ωστόσο πιθανότατα είναι αρκετά υψηλά.

Λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο που θα έχει αυτή η πτώχευση στον τομέα του τουρισμού, ο οποίος έχει μείζονα σημασία για πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες (όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, το ΑΕΠ, τη συνδεσιμότητα των πτήσεων και την προστασία των καταναλωτών κ.λπ.), καθώς και στην εικόνα και τη φήμη της Ευρώπης ως του κορυφαίου τουριστικού προορισμού παγκοσμίως:

Ποια μέτρα θα αναλάβει η Επιτροπή ώστε να αποφευχθούν σημαντικές επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες (ιδίως εκείνες που συνδέονται στενά με τον τομέα του τουρισμού);

Τι είδους ενισχύσεις θα θεσπίσει η Επιτροπή για τους τομείς και τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται από την πτώχευση της Thomas Cook (π.χ. κρατική ενίσχυση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) ώστε να μετριάσει τις συνέπειες της εν λόγω πτώχευσης όσον αφορά την απασχόληση, και ιδίως αναφορικά με τις ΜΜΕ;

Προτίθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής μέτρων εναρμόνισης για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών σε περίπτωση χρεοκοπίας μιας επιχείρησης; Θα πρέπει η προστασία των επιβατών σε περίπτωση πτώχευσης να περιληφθεί στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών;

Κατάθεση: 14.10.2019

Διαβίβαση: 16.10.2019

Λήξη προθεσμίας: 23.10.2019

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 16 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου