Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 41kWORD 10k
6 Samhain 2019
O-000034/2019
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal
ar an gCoimisiún
Riail 136
Evelyn Regner
thar ceann an Choiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne
 Ábhar: An bhearna phá idir na hinscní

Tá prionsabal an phá chomhionainn ar obair chomhionainn cumhdaithe in Airteagal 157 de CFAE. Mar sin féin, is lú a thuilleann mná ná fir in AE go fóill. Tá bearna phá idir na hinscní (GPG) de 16% ina hiomláine ann laistigh de AE agus difríochtaí ábhalmhóra idir na Ballstáit. Is é atá in GPG an difríocht idir meán-olltuilleamh na bhfear in aghaidh na huaire agus na mban in aghaidh na huaire arna sloinneadh mar chéatadán de mheán-olltuilleamh na bhfear in aghaidh na huaire. Tá thart ar dhá thrian de GPG nach féidir a mhíniú le difríochtaí inscne san oideachas, rogha ceird, uaireanta oibre agus tréithe inbhraite eile, rud a nochtann fachtóir soiléir idirdhealaithe. Bíonn idirdhealú ar bhonn inscne fite fuaite san idirdhealú bunaithe ar chine, stádas imirce, creideamh, gnéaschlaonadh agus míchumas.

Is iomaí cúis le GPG: margaí saothair agus earnálacha atá deighilte ó thaobh inscne de, steiréitíopaí inscne, easpa roghanna maidir le cothromaíocht oibre is saoil agus ionchais gurb iad na mná a bheidh ina bpríomhchúramóirí agus go nglacfaidh roinnt mhaith acu sosanna gairme nó obair pháirtaimseartha dá réir sin. Téann an scéal chun donais ar dhul ar scor do na mná mar gur lú thart ar is 40% meánphinsean na mban ná meánphinsean na bhfear.

Ní hé amháin go gcomhlíontar CFAE trí GPG a dhúnadh, ach cuirtear leis an sprioc uileghabhálach chun comhionannas inscne a bhaint amach in AE chomh maith le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe Chlár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe a bhaint amach. Tagann GPG a chomhrac le prionsabail Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta freisin. Is beag tionchar a bhí ag tionscnaimh mar an Moladh ón gCoimisiúin in 2014 maidir le trédhearcacht pá de dheasca easpa bearta ceangailteacha.

Cén chaoi a bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún GPG a dhúnadh faoi chuimsiú na chéad Straitéise um Chomhionannas Inscne eile? Cad iad na bearta a chuirfear san áireamh sa Straitéis chun trédhearcacht pá a mhéadú, chun luach saothair níos cothroime a áirithiú in earnálacha arb iad na mná is mó a bhíonn ag obair iontu, chun dul i ngleic le fostaíocht fhorbhásach na mban agus chun cuntas comhionann a thabhairt d’obair na mban agus na bhfear? An mbeidh uirlisí inti a sholáthróidh critéir oibiachtúla a chumasóidh luach na hoibre a mheas agus a chur i gcóimheas ar dhóigh neodrach ó thaobh inscne de? Conas a bheartaíonn an Coimisiún cur chun feidhme phrionsabal an phá chomhionainn a fheabhsú? An ndéanfaidh sé athbhreithniú ar Threoir 2006/54/CE?

Gheall Uachtarán an Choimisiúin ina ‘Treoirlínte Polaitiúla don chéad Choimisiún eile 2019 - 2024’ go ndúnfaí GPG. An ndéanfar an gealltanas sin a ionchorprú i ngníomhartha reachtacha agus ceangailteacha? Gheall an Coimisinéir ainmnithe Helena Dalli caingne a chur síos chun bearta ceangailteacha maidir le trédhearcacht pá a thabhairt isteach sna chéad 100 lá den Choimisiún seo. An féidir leis an gCoimisiún cineál ceangailteach na mbearta sin a dhearbhú agus a rá an mbeidh na córais reatha maidir le trédhearcacht pá sna Ballstáit le comhchuibhiú dá réir?

Curtha síos: 6.11.2019

Curtha ar aghaidh: 8.11.2019

Spriocam le haghaidh freagra: 15.11.2019

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 21 Samhain 2019Fógra dlíthiúil