Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 49kWORD 11k
28 Νοεμβρίου 2019
O-000039/2019
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Pascal Durand
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Marie Toussaint
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
 Θέμα: Μεταρρύθμιση των γενικών αρχών επιτροπολογίας

Στις αρχές του 2017, η Επιτροπή δημοσίευσε νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση της λεγόμενης «διαδικασίας επιτροπολογίας», μέσω της οποίας η Επιτροπή ασκεί τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί από τον νομοθέτη της ΕΕ, με τη βοήθεια επιτροπών που απαρτίζονται από εκπροσώπους των κρατών μελών. Σε αυτήν την πρόταση κανονισμού τονίζεται η ανάγκη να εξασφαλιστεί ευρύτερη λογοδοσία εκ μέρους των κρατών μελών στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που οδηγεί στην έκδοση εκτελεστικών πράξεων.

Στόχος της εν λόγω μεταρρύθμισης είναι να αποφευχθεί το υπερβολικά συχνό σενάριο βάσει του οποίου οι επιτροπές επιτροπολογίας που απαρτίζονται από εκπροσώπους των κρατών μελών δεν μπορούν να επιτύχουν ειδική πλειοψηφία και, ως εκ τούτου, καταλήγουν σε «μη διατύπωση γνώμης». Στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης κανονισμού, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι είναι προβληματικό το γεγονός ότι εξακολουθεί να είναι δυνατή η έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) ή δραστικών ουσιών στα φυτοφάρμακα ακόμη και σε περιπτώσεις «μη διατύπωσης γνώμης», δεδομένου ότι «αυτές οι αποφάσεις συχνά αφορούν πολιτικώς ευαίσθητα ζητήματα με άμεσο αντίκτυπο σε πολίτες και επιχειρήσεις, ιδίως στον τομέα της υγείας και ασφάλειας ανθρώπων, ζώων και φυτών». Επιπλέον, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η κυρίαρχη στάση των περισσότερων κρατών μελών είναι είτε η καταφήφιση είτε η αποχή.

Το άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού επιτροπολογίας δεν υποχρεώνει την Επιτροπή να χορηγεί εγκρίσεις σε περιπτώσεις «μη διατύπωσης γνώμης» στην επιτροπή προσφυγών, και στην αιτιολογική σκέψη 14 του κανονισμού αναφέρεται ότι η Επιτροπή θα πρέπει να μην αντιστρατεύεται την επικρατούσα θέση εντός της επιτροπής προσφυγών. Κατά την όγδοη κοινοβουλευτική περίοδο, το Κοινοβούλιο ενέκρινε διάφορα ψηφίσματα που εξέφραζαν αντίθεση στην εφαρμογή εκτελεστικών αποφάσεων για τη διάθεση ευαίσθητων ουσιών και προϊόντων στην αγορά, λόγω των επιφυλάξεων που διατυπώθηκαν σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και για το περιβάλλον. Ωστόσο, η Επιτροπή εξακολουθεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σε περιπτώσεις «μη διατύπωσης γνώμης» και, συνεπώς, το πράττει χωρίς την υποστήριξη των κρατών μελών και παρά τις αντιρρήσεις του Κοινοβουλίου.

Πώς εξηγεί η Επιτροπή το γεγονός ότι εξακολουθεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει σαφής έλλειψη υποστήριξης από τους συννομοθέτες;

Θα εμμείνει η Επιτροπή στην αρχική της πρόταση για μεταρρύθμιση του κανονισμού επιτροπολογίας και των γενικών αρχών του που διέπουν τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή;

Πώς προτίθεται η Επιτροπή να άρει το αδιέξοδο εντός του Συμβουλίου σχετικά με τα ζητήματα αυτά;

Κατάθεση: 28/11/2019

Λήξη προθεσμίας: 29/02/2020

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: PT
Τελευταία ενημέρωση: 6 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου