Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 41kWORD 10k
28 Samhain 2019
O-000039/2019
Ceist i gcomhair freagra ó bhéal
ar an gCoimisiún
Riail 136
Pascal Durand
thar ceann Ghrúpa Renew
Marie Toussaint
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE
 Ábhar: Athchóiriú phrionsabail ghinearálta na coisteolaíochta

Go luath in 2017, d’fhoilsigh an Coimisiún togra reachtach chun athbhreithniú a dhéanamh ar an nós imeachta ‘coisteolaíochta’, mar a thugtar air, trína bhfeidhmíonn an Coimisiún na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt dó ag reachtóir an Aontais, le cúnamh ó choistí d’ionadaithe ó na Ballstáit. Leis an dréachtrialachán sin, áitítear gur gá a áirithiú go mbeidh níos mó cuntasachta ann ó thaobh na mBallstáit de sa phróiseas cinnteoireachta, ar cuntasacht í a mbeadh glacadh gníomhartha cur chun feidhme mar thoradh uirthi.

Is é is aidhm don athchóiriú sin an cás a sheachaint nach féidir leis na coistí coisteolaíochta atá comhdhéanta d’ionadaithe de chuid na mBallstát teacht ar thromlach cáilithe, rud a tharlaíonn go rómhinic, agus, dá bhrí sin, go dtagann siad chun críche ‘gan tuairim’. Sa mheabhrán míniúcháin a ghabhann leis an dréachtrialachán, tá aitheantas ón gCoimisiún gur fadhb é gur féidir údaruithe maidir le OGManna nó na substaintí gníomhacha atá in lotnaidicídí a dheonú go fóill, fiú i gcásanna ‘gan tuairim’, ós rud é ‘go mbaineann na cinntí sin go minic le hábhair atá íogair ó thaobh na polaitíochta agus a mbeadh tionchar díreach acu ar shaoránaigh agus ar ghnólachtaí, go háirithe i réimse sláinte agus sábháilteachta daoine, ainmhithe nó plandaí’. Thairis sin, i bhformhór na gcásanna, is é an seasamh is mó a bhíonn ag an chuid is mó de na Ballstáit ná vótáil ina choinne nó staonadh ó vótáil.

Le hAirteagal 6(3) de Rialachán um Choisteolaíocht 2011, ní chuirtear d’oibleagáid ar an gCoimisiún údarú a dheonú i gcásanna ‘gan tuairim’ sa choiste achomhairc, agus luaitear in aithris 14 den Rialachán nár cheart don Choimisiún dul i gcoinne phríomhsheasamh an choiste achomhairc. San ochtú téarma a bhí aici, ghlac Parlaimint na hEorpa roinnt rún lenar gcuireadh in aghaidh cinntí cur chun feidhme maidir le substaintí agus táirgí íogaire a chur ar an margadh, mar gheall ar na hábhair imní a ardaíodh faoi na rioscaí do shláinte an duine agus do shláinte ainmhithe a bhaineann leo, chomh maith le rioscaí don chomhshaol. Mar sin féin, leanann an Coimisiún de ghníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh i gcásanna ‘gan tuairim’ agus, dá bhrí sin, déanann sé amhlaidh gan tacaíocht ó na Ballstáit agus in ainneoin agóidí ón bParlaimint.

Conas a mhíníonn an Coimisiún go leanann sé de ghníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh, i gcás inar léir go bhfuil easpa tacaíochta ann ó na comhreachtóirí?

An leanfaidh an Coimisiún lena thogra tosaigh maidir le hathchóiriú a dhéanamh ar an Rialachán um Choisteolaíocht agus ar a phrionsabail ghinearálta lena rialaítear na sásraí maidir le grinnscrúdú na mBallstát ar fheidhmiú a gcumhachtaí cur chun feidhme?

Cén chaoi a bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún deireadh a chur leis an tsáinn atá sa Chomhairle maidir leis na saincheisteanna sin?

Curtha síos: 28/11/2019

Spriocdháta i gcomhair freagra: 29/02/2020

Teanga bhunaidh na ceiste: PT
An nuashonrú is déanaí: 6 Nollaig 2019Fógra dlíthiúil