Parlamentiniai klausimai
PDF 45kWORD 10k
2019 m. lapkričio 28 d.
O-000039/2019
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 136 straipsnis
Pascal Durand
Renew frakcijos vardu
Marie Toussaint
Verts/ALE frakcijos vardu
 Tema: Bendrųjų komiteto procedūros principų reforma

2017 m. pradžioje Komisija paskelbė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, siekdama persvarstyti vadinamąją komiteto procedūrą, pagal kurią Komisija naudojasi ES teisės aktų leidėjo jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, padedant valstybių narių atstovų komitetams. Šiame reglamento projekte primygtinai raginama užtikrinti daugiau valstybių narių atskaitomybės sprendimų priėmimo procese, kurį vykdant priimami įgyvendinimo aktai.

Šios reformos tikslas – išvengti pernelyg dažnai pasikartojančio scenarijaus, kai komitologijos komitetai, sudaryti iš valstybių narių atstovų, negali pasiekti kvalifikuotos balsų daugumos ir todėl priima sprendimą nepateikti nuomonės. Reglamento projekto aiškinamajame memorandume Komisija pripažįsta, jog problemiška yra tai, kad GMO ar pesticidų veikliųjų medžiagų leidimai vis tiek gali būti išduoti, net jei nuomonė nepateikiama, nes „tie sprendimai dažnai susiję su politiškai jautriais klausimais, turinčiais tiesioginės įtakos piliečiams ir įmonėms, visų pirma, žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos ir saugos srityje“. Be to, daugeliu atveju vyraujanti daugumos valstybių narių pozicija yra balsuoti prieš arba susilaikyti.

Pagal 2011 m. Reglamento dėl komiteto procedūros 6 straipsnio 3 dalį Komisija neįpareigojama suteikti leidimo atvejais, kai apeliacinis komitetas nepateikia nuomonės, ir reglamento 14 konstatuojamojoje dalyje nurodoma, kad Komisija turėtų stengtis neprieštarauti bet kokiai vyraujančiai apeliacinio komiteto pozicijai. Parlamentas savo aštuntosios kadencijos metu priėmė kelias rezoliucijas, kuriose prieštaravo įgyvendinimo sprendimams, kuriais leidžiama pateikti rinkai jautrias medžiagas ir produktus, nes kilo susirūpinimas dėl žmogaus ir gyvūnų sveikatai, taip pat aplinkai keliamos rizikos. Tačiau Komisija ir toliau priima įgyvendinimo aktus tais atvejais, kai nuomonė nepateikiama, taigi tai daro neturėdama valstybių narių paramos ir nepaisydama Parlamento prieštaravimų.

Kaip Komisija paaiškintų tai, kad ji ir toliau priima įgyvendinimo aktus tais atvejais, kai tam aiškiai nepritaria teisės aktų leidėjai?

Ar Komisija laikysis savo pradinio pasiūlymo reformuoti Reglamentą dėl komiteto procedūros ir jo valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų bendruosius principus?

Kaip Komisija ketina išeiti iš aklavietės Taryboje, susidariusios svarstant šiuos klausimus?

Pateikta: 28/11/2019

Atsakyti iki: 29/02/2020

Klausimo originalo kalba: PT
Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 6 d.Teisinis pranešimas