Deputātu jautājumi
PDF 45kWORD 10k
2019. gada 28. novembris
O-000039/2019
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Pascal Durand
Renew grupas vārdā
Marie Toussaint
Verts/ALE grupas vārdā
 Temats: Komiteju procedūras vispārīgo principu reforma

Komisija 2017. gada sākumā publicēja tiesību akta priekšlikumu, ar ko pārskatīt tā saukto komiteju procedūru, ar kuras palīdzību Eiropas Komisija ar dalībvalstu pārstāvju komiteju palīdzību īsteno īstenošanas pilnvaras, ko tai uzticējis ES likumdevējs. Šis regulas projekts parāda nepieciešamību uzlikt dalībvalstīm pienākumu ievērot lielāku atbildību lēmumu pieņemšanas procesā, kura rezultātā tiek pieņemti īstenošanas akti.

Šīs reformas mērķis ir izvairīties no tā, ka pārāk bieži komitoloģijas komitejas, kuras veido dalībvalstu pārstāvji, nevar panākt kvalificētu balsu vairākumu un to lēmums ir atzinumu nesniegt. Regulas projekta paskaidrojuma rakstā Komisija atzīst, ka ir problemātiski, ja ĢMO vai pesticīdu aktīvās vielas atļaujas var piešķirt gadījumos, kad atzinums netiek sniegts, jo “šie lēmumi bieži vien attiecas uz politiski sensitīviem jautājumiem, kas tieši ietekmē iedzīvotājus un uzņēmumus, jo īpaši cilvēku, dzīvnieku un augu veselības un drošības jomā”. Turklāt vairumā gadījumu lielākā daļa dalībvalstu balso vai nu “pret” vai atturas.

Komiteju procedūras 2011. gada regulas 6. panta 3. punkts nenosaka Komisijai prasību sniegt pilnvaras, ja pārsūdzības komitejas lēmums ir atzinumu nesniegt un Regulas 14. apsvērumā ir norādīts, ka Komisijai būtu jārīkojas tā, lai nepieļautu, ka tās nostāja ir pretrunā pārsūdzības komitejas dominējošajai nostājai. Eiropas Parlaments 8. sasaukumā pieņēma vairākas rezolūcijas, kurās iebilda pret tādu lēmumu īstenošanu, kuru mērķis ir jutīgu vielu un produktu laišana tirgū, jo pastāv bažas par risku cilvēku un dzīvnieku veselībai, kā arī videi. Tomēr Komisija turpina pieņemt īstenošanas aktus gadījumos, kad atzinums netiek sniegts, šādos gadījumus to darot bez dalībvalstu atbalsta un neraugoties uz Parlamenta iebildumiem.

Kā Komisija var paskaidrot to, ka tā turpina pieņemt īstenošanas aktus gadījumos, kad nepārprotami trūkst abu likumdevēju atbalsta?

Vai Komisija turpinās virzīt sākotnējo priekšlikumu, kas paredz reformēt Komiteju procedūras regulu un tās vispārīgos principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu?

Kā Komisija plāno rast ceļu ārā no strupceļa, kurā Padome nonākusi šajā jautājumā?

Iesniegšanas datums: 28/11/2019

Termiņš: 29/02/2020

Jautājuma oriģinālvaloda: PT
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 6. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika