Parlamentsfrågor
PDF 41kWORD 10k
28 november 2019
O-000039/2019
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Pascal Durand
för Renew-gruppen
Marie Toussaint
för Verts/ALE-gruppen
 Angående: Reform av de allmänna principerna för kommittéförfarandet

I början av 2017 offentliggjorde kommissionen ett lagstiftningsförslag för att se över det så kallade kommittéförfarandet, genom vilket kommissionen utövar de genomförandebefogenheter som den tilldelats av EU-lagstiftaren med stöd av kommittéer som består av företrädare från medlemsstaterna. I detta förslag till förordning betonas behovet att säkerställa större ansvarsskyldighet från medlemsstaternas sida i den beslutsprocess som leder till antagandet av genomförandeakter.

Syftet med reformen är att undvika det alltför ofta förekommande scenariot där kommittéerna inte kan uppnå kvalificerad majoritet och därmed avslutar sitt arbete utan att avge något yttrande. I motiveringen till förslaget till förordning erkänner kommissionen att det är problematiskt att godkännanden av genetiskt modifierade organismer eller verksamma ämnen i bekämpningsmedel kan beviljas även i fall där inget yttrande avgetts, eftersom ”dessa beslut ofta gäller politiskt känsliga frågor som har en direkt inverkan på människor och företag, framför allt i fråga om människors, djurs eller växters hälsa och säkerhet”. I flertalet fall väljer dessutom de flesta medlemsstaterna oftast att antingen rösta emot eller att avstå från att rösta.

Artikel 6.3 i kommittéförfarandeförordningen från 2011 innebär inte att kommissionen är skyldig att bevilja godkännande i fall där omprövningskommittén inte avgett något yttrande, och i skäl 14 i förordningen anges att kommissionen bör undvika att gå emot den dominerande ståndpunkten i omprövningskommittén. Under den åttonde valperioden har parlamentet antagit flera resolutioner där man motsätter sig genomförandebeslut om att släppa ut känsliga ämnen och produkter på marknaden på grund av farhågor om risker för människors och djurs hälsa och miljön. Kommissionen fortsätter emellertid att anta genomförandeakter i fall där inget yttrande avges och gör därmed detta utan medlemsstaternas stöd och trots parlamentets invändningar.

Hur förklarar kommissionen att den fortsätter att anta genomförandeakter även där det finns en tydlig brist på stöd från medlagstiftarna?

Kommer kommissionen att gå vidare med sitt ursprungliga förslag till reform av kommittéförfarandeförordningen och dess allmänna principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter?

Hur avser kommissionen att bryta dödläget i rådet angående dessa frågor?

Ingiven: 28/11/2019

Sista svarsdag: 29/02/2020

Frågans originalspråk: PT
Senaste uppdatering: 6 december 2019Rättsligt meddelande