Parlamentní otázky
PDF 47kWORD 10k
9. prosince 2019
O-000045/2019
Otázka k ústnímu zodpovězení
Komisi
článek 136 jednacího řádu
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 Předmět: Iniciativa EU týkající se opylovačů

Iniciativa EU týkající se opylovačů si klade za cíl zastavit úbytek opylovačů a přispět k celosvětovému úsilí o jejich ochranu. Tato iniciativa ovšem dostatečně neřeší hlavní příčiny úbytku opylovačů.

Chápeme, že nová Komise vypracuje na období po roce 2020 strategii v oblasti biologické rozmanitosti. Jak zajistí soulad a slučitelnost mezi iniciativou EU týkající se opylovačů, strategií v oblasti biologické rozmanitosti a opatřeními na období po roce 2020, příštím víceletým finančním rámcem a novou společnou zemědělskou politikou (SZP)? Podporuje začlenění nového indexu opylovačů do SZP?

Jak zlepší provádění nařízení o přípravcích na ochranu rostlin a směrnice o udržitelném používání pesticidů a jak podnítí inovace v oblasti alternativních metod a začlení je do SZP? Jak hodlá podporovat rozvoj nízkorizikových pesticidů, včetně organických pesticidů, které jsou pro opylovače neškodné?

Má v úmyslu uplatnit zásadu předběžné opatrnosti a navrhnout právní předpisy, kterými zakáže výrobu, prodej a používání veškerých pesticidů na bázi neonikotinoidů v celé Unii bez výjimky?

Jak hodlá přezkoumat zákonnost mimořádných výjimek, které umožňují používání zakázaných pesticidů, a jaká následná opatření jsou plánována?

Profesionální uživatelé pesticidů mají podle článku 67 nařízení (ES) č. 1107/2009 povinnost vést přesné záznamy o používání pesticidů. Má Komise v úmyslu stanovit požadavek, aby členské státy tyto údaje zpřístupňovaly veřejnosti?

Kdy zveřejní svou opožděnou zprávu o sledovatelnosti používání pesticidů?

Předložení: 09/12/2019

Platná do: 10/03/2020

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 13. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí