Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 49kWORD 10k
9 Δεκεμβρίου 2019
O-000045/2019
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 Θέμα: Πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές

Η πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές έχει ως στόχους την αντιμετώπιση της μείωσης των επικονιαστών και τη συμβολή στη συνολική προσπάθεια διατήρησης. Ωστόσο, η πρωτοβουλία δεν αντιμετωπίζει επαρκώς τις βασικές αιτίες μείωσης των επικονιαστών.

Γνωρίζουμε ότι η νέα Επιτροπή θα εκπονήσει στρατηγική για τη βιοποικιλότητα για την περίοδο μετά το 2020. Πώς θα διασφαλίσει τη συνέπεια και τη συμβατότητα της πρωτοβουλίας για τους επικονιαστές με τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα και τα μέτρα για την περίοδο μετά το 2020, καθώς και με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ); Στηρίζει η Επιτροπή τη συμπερίληψη ενός νέου ευρετηρίου επικονιαστών στην ΚΓΠ;

Πώς θα βελτιώσει την εφαρμογή του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και της οδηγίας για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, πώς θα προαγάγει την καινοτομία σχετικά με εναλλακτικές μεθόδους και πώς θα ενσωματώσει τις μεθόδους αυτές στην ΚΓΠ; Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη φυτοφαρμάκων χαμηλού κινδύνου –μεταξύ άλλων βιολογικών– που δεν είναι επιβλαβή για τους επικονιαστές;

Προτίθεται να εφαρμόσει την αρχή της προφύλαξης, προτείνοντας νομοθεσία για την απαγόρευση της παραγωγής, πώλησης και χρήσης φυτοφαρμάκων με βάση τα νεονικοτινοειδή σε ολόκληρη την Ένωση, χωρίς παρεκκλίσεις;

Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να εξετάσει τη νομιμότητα των έκτακτων παρεκκλίσεων που επιτρέπουν τη χρήση απαγορευμένων φυτοφαρμάκων και ποια μέτρα παρακολούθησης έχουν προβλεφθεί;

Οι επαγγελματίες χρήστες φυτοφαρμάκων είναι υποχρεωμένοι να τηρούν ακριβές αρχείο χρήσης φυτοφαρμάκων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009. Προτίθεται η Επιτροπή να απαιτήσει από τα κράτη μέλη τη δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών;

Πότε θα δημοσιεύσει η Επιτροπή την έκθεσή της σχετικά με την ιχνηλασιμότητα της χρήσης φυτοφαρμάκων, η οποία έχει καθυστερήσει;

Κατάθεση: 09/12/2019

Λήξη προθεσμίας: 10/03/2020

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 13 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου