Deputātu jautājumi
PDF 47kWORD 10k
2019. gada 9. decembris
O-000045/2019
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā
 Temats: ES apputeksnētāju iniciatīva

ES apputeksnētāju iniciatīvas mērķis ir risināt apputeksnētāju iznīkšanas problēmu un dot ieguldījumu globālajos saglabāšanas centienos, tomēr iniciatīvā nav pietiekami ņemti vērā galvenie apputeksnētāju populācijas samazināšanās cēloņi. Šajā sakarībā mēs vēlētos saņemt atbildes uz šādiem jautājumiem:

Cik mums zināms, jaunais Komisijas sastāvs sagatavos bioloģiskās daudzveidības stratēģiju laikam pēc 2020. gada. Kā Komisija nodrošinās saskaņotību un saderību ar apputeksnētāju iniciatīvu un bioloģiskās daudzveidības stratēģiju un pasākumiem laikam pēc 2020. gada, nākamo DFS un jauno KLP? Vai Komisija atbalsta jauna apputeksnētāju indeksa iekļaušanu KLP?

Kā Komisija uzlabos Augu aizsardzības līdzekļu regulas un Pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas direktīvas īstenošanu un kā sekmēs inovāciju alternatīvo metožu jomā un iekļaus tās KLP? Kā Komisija plāno atbalstīt tādu zema riska, tostarp bioloģisko, pesticīdu izstrādi, kas ir nekaitīgi apputeksnētājiem?

Vai Komisija plāno piemērot piesardzības principu, ierosinot tiesību aktus, kas visā Savienībā bez izņēmuma aizliegtu ražot, pārdot un izmantot jebkādus neonikotinoīdus saturošos pesticīdus?

Kā Komisija plāno pārbaudīt tādu ārkārtas izņēmumu likumību, kas atļauj izmantot aizliegtus pesticīdus, un kādi turpmāki pasākumi ir plānoti?

Profesionāliem pesticīdu lietotājiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 67. pantu ir pienākums glabāt precīzus datus par pesticīdu lietošanu. Vai Komisija plāno pieprasīt dalībvalstīm darīt šos datus pieejamus publiski?

Kad Komisija publicēs jau sen solīto pārskatu par pesticīdu lietošanas izsekojamību?

Iesniegšanas datums: 09/12/2019

Termiņš: 10/03/2020

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. decembrisJuridisks paziņojums