Parlementaire vragen
PDF 48kWORD 10k
9 december 2019
O-000045/2019
Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 Betreft: EU-initiatief inzake bestuivers

Het EU-initiatief inzake bestuivers beoogt iets te doen aan de afname van het aantal bestuivers en een bijdrage te leveren aan de mondiale instandhoudingsinspanningen. Het initiatief doet evenwel te weinig aan de achterliggende oorzaken van de afname van het aantal bestuivers.

Wij hebben begrepen dat de nieuwe Commissie een biodiversiteitsstrategie zal opstellen voor de periode na 2020. Hoe zal de strategie zorgen voor samenhang tussen en verenigbaarheid van het EU-initiatief inzake bestuivers, de biodiversiteitsstrategie en maatregelen voor ná 2020, het volgende meerjarig financieel kader en het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Steunt de Commissie de opname van een nieuwe index van bestuivers in het GLB?

Hoe gaat de strategie de uitvoering van de verordening betreffende gewasbeschermingsmiddelen en de richtlijn betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden verbeteren, innovatie op het gebied van alternatieve methoden stimuleren, en deze methoden opnemen in het GLB? Hoe meent de Commissie de ontwikkeling te ondersteunen van pesticiden met een laag risico, inclusief biologische, die onschadelijk zijn voor bestuivers?

Is de Commissie van plan het voorzorgsbeginsel toe te passen door wetgeving voor te stellen die de productie, de verkoop en het gebruik van alle pesticiden op basis van neonicotinoïden in de hele Unie zonder uitzondering verbiedt?

Hoe is de Commissie van plan te beoordelen of noodtoelatingen van het gebruik van verboden pesticiden wettig zijn, en welke follow‑upmaatregelen zijn er gepland?

Professionele gebruikers van pesticiden zijn op grond van artikel 67 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 verplicht exacte gegevens van hun pesticidengebruik bij te houden. Is de Commissie van plan de lidstaten ertoe te verplichten deze gegevens openbaar te maken?

Wanneer gaat de Commissie haar langverwachte verslag over de traceerbaarheid van het gebruik van pesticiden publiceren?

Ingediend: 09/12/2019

Vervalt: 10/03/2020

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 13 december 2019Juridische mededeling