Parlamentsfrågor
PDF 44kWORD 10k
9 december 2019
O-000045/2019
Fråga för muntligt besvarande
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 Angående: EU-initiativet för pollinerande insekter

EU-initiativet för pollinerande insekter syftar till att motverka minskningen av pollinerande insekter och bidra till de globala insatserna för bevarande. Initiativet tar dock inte tillräcklig hänsyn till de viktigaste bakomliggande orsakerna till minskningen av de pollinerande insekterna.

Vi har förstått att den nya kommissionen kommer att utarbeta en ny strategi för biologisk mångfald för tiden efter 2020. Hur kommer kommissionen att säkerställa överensstämmelsen och förenligheten mellan EU-initiativet för pollinerande insekter, strategin för biologisk mångfald och åtgärder för tiden efter 2020, nästa fleråriga budgetram samt den nya gemensamma jordbrukspolitiken? Stöder kommissionen ett nytt index för pollinerande insekter i den gemensamma jordbrukspolitiken?

Hur kommer kommissionen att förbättra genomförandet av förordningen om växtskyddsmedel och direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel samt stimulera innovation i fråga om alternativa metoder och integrera dessa i den gemensamma jordbrukspolitiken? Hur avser kommissionen att stödja utvecklandet av bekämpningsmedel med låg risk, däribland organiska, som är ofarliga för pollinerande insekter?

Har kommissionen för avsikt att tillämpa försiktighetsprincipen genom att föreslå lagstiftning som utan undantag förbjuder framställning, försäljning och användning av alla neonikotinoidbaserade bekämpningsmedel i hela unionen?

Hur planerar kommissionen att undersöka lagligheten i nödfallsundantag som tillåter användning av förbjudna bekämpningsmedel, och vilka uppföljningsåtgärder har planerats?

Yrkesmässiga användare av bekämpningsmedel är skyldiga att föra noggranna register över sin användning av bekämpningsmedel i enlighet med artikel 67 i förordning (EG) nr 1107/2009. Planerar kommissionen att göra det till ett krav för medlemsstaterna att göra dessa uppgifter tillgängliga för allmänheten?

När kommer kommissionen att offentliggöra sin försenade rapport om spårbarheten av användningen av bekämpningsmedel?

Ingiven: 09/12/2019

Sista svarsdag: 10/03/2020

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 13 december 2019Rättsligt meddelande