Deputātu jautājumi
PDF 46kWORD 10k
2019. gada 10. decembris
O-000046/2019
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski
Komisijai
Reglamenta 136. pants
Rosa Estaràs Ferragut, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos
PPE grupas vārdā
 Temats: ES stratēģija invaliditātes jomā laikam pēc 2020. gada

Saskaņā ar Komisijas aplēsēm aptuveni 100–120 miljoni ES iedzīvotāju ir personas ar invaliditāti, un pašreizējās demogrāfiskās tendences rāda, ka šādu personu skaits pieaug. Tā kā Eiropas stratēģija invaliditātes jomā (2010–2020) drīz beigs darboties, mēs vēlamies uzdot Komisijai šādus jautājumus:

Vai Komisijas rīcībā ir jaunākie dati par to, cik Eiropā ir personu ar invaliditāti, un šādu datu sadalījums pa dalībvalstīm? Cik personu ar invaliditāti ES pašlaik dzīvo? Vai ir pieejams datu sadalījums pa dzimumiem? Ja nē, kādu termiņu Komisija ir nospraudusi skaidrām prognozēm par 2020.–2030. gadu?

Vai Komisija var apņemties pakāpeniski beigt finansēt iestādes un tā vietā izvēlēties personām ar invaliditāti paredzētus sociālos pakalpojumus?

Kādus finanšu resursus un cilvēkresursus un kādus mehānismus Komisija ieviesīs, lai nodrošinātu visaptverošu ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) īstenošanu un personu ar invaliditāti tiesību integrēšanu visās attiecīgajās ES politikas jomās? Kā Komisija uzraudzīs īstenošanu?

Ko konkrētu atbildīgā komisāre darīs, lai nodrošinātu Eiropas Piekļūstamības akta īstenošanu, ko viņa apņēmās savās rakstiskajās atbildēs Parlamentam?

Kādas prioritārās jomas aptvers nākamā Eiropas stratēģija invaliditātes jomā, kādas būs galvenās konkrētās likumdošanas iniciatīvas un kā Komisija plāno attiecībā uz tām noteikt izmērāmus mērķus?

Kādai lomai Komisijas ieskatā vajadzētu būt sadarbībai ar privāto sektoru īstenā jaunās stratēģijas mērķrādītāju sasniegšanā? Kādi stimuli tiks izmantoti, lai to veicinātu?

Kā Komisija nodrošinās, ka visā Savienībā ir iespējams panākt, ka tiek īstenotas personu ar invaliditāti tiesības uz personīgo palīdzību?

Kā Komisija nodrošinās, ka jaunas tehnoloģijas un darba veidi paver jaunas iespējas darba tirgū iekļaut personas ar invaliditāti?

Ar kādām stratēģijām Komisija mēģinās uzlabot izglītības piekļūstamību un iekļaujīgumu, piemēram, mudinot izmantot mākslīgo intelektu un citas piekļūstamas un cenas ziņā pieņemamas tehnoloģijas?

Iesniegšanas datums: 10/12/2019

Termiņš: 11/03/2020

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 11. decembrisJuridisks paziņojums